akkerbouw

LTO en regio’s: hard gewerkt, goed geoogst

LTO Noord is dagelijks voor haar leden aan het werk, zichtbaar en onzichtbaar. In dit artikel een beknopt overzicht van de inzet en de resultaten van de drie regio’s en LTO Noord in het derde kwartaal van 2020.

Legaliseren, registreren, reduceren. Dat is de enige route voor een eerlijk, effectief stikstofbeleid waarbij chaos wordt voorkomen, vindt LTO Noord.

Afgelopen maanden is er door LTO Noord en LTO Nederland veel druk uitgeoefend op het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en provincies om de oplossingen die de agrarische sector aandraagt, mee te nemen in de plannen. Met onder andere brandbrieven aan het ministerie en de provincies is hierop gewezen. Afgelopen zomer is het gelukt de voermaatregel van tafel te krijgen.

De maand augustus stond in het teken van hitte en droogte. In het dossier droogte op de website van LTO Noord vindt u een overzicht over wat LTO Noord onderneemt om voor boeren en tuinders voldoende water beschikbaar te houden.

LTO Noord presenteerde eind september haar nieuwe strategische visie. De vereniging gaat boeren en tuinders nog actiever ondersteunen in hun ontwikkeling.
LTO Nederland lanceerde op de Prinsjesdag de campagne #vooronsland. Boeren en tuinders uit het hele land deelden via filmpjes op sociale media waarom zij over tien jaar nog steeds ondernemer zijn, wat ze daarvoor nodig hebben van de politiek en wat de maatschappij van hen mag verwachten.

Drie regio’s
West: LTO Noord regio West en andere partijen hebben provincie Noord-Holland verzocht om het ganzenbeleid op basis van eerder gemaakte afspraken voort te zetten en niet te tornen aan de hoogte van de tegemoetkoming van ganzenschade, totdat het gewenste schadeniveau van 2005 is bereikt. Ze zijn verbolgen over het plan van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om het eigen risico voor agrariërs bij ganzenoverlast te verhogen. Boeren rond Nieuwkoop nemen initiatief en presenteren een creatieve oplossing om de stikstofcrisis aan te pakken.

Noord: LTO Noord eist een onafhankelijk onderzoek naar mogelijke verziltingsrisico’s op akkerbouwland rond de Eemshaven, voordat Tennet kabels door boerenland gaat leggen voor een windmolenpark op zee. LTO Noord regio Noord heeft samen met andere partijen furieus gereageerd op een startnotitie voor de dijkversterking tussen Koehool en het Lauwersmeer. De opwaardering van de dijk wordt aan ecologische plannen gekoppeld. De agrarische belangen lijken hierin niet te worden meegenomen. De lobby richting initiatiefnemers wordt ingezet om zaken bij te sturen.

Oost: LTO Noord regio Oost heeft een uitgebreide reactie op de koersnotitie van provincie Gelderland gegeven. Tegelijkertijd hebben diverse LTO Noord-afdelingen gereageerd, waarmee wordt ingezoomd op lokale situaties of omstandigheden. In de koersnotitie schetst de provincie haar toekomstbeeld voor Gelderse boeren en tuinders. LTO Noord mist in de notitie de aansluiting bij de huidige landbouwpraktijk. In het afgelopen kwartaal is door LTO Noord in de regio Oost veertien keer bezwaar gemaakt bij gemeenten tegen grootschalige zonneparken.

 


Bron: Nieuwe Oogst