Gecombineerde LTO-vakgroep Akkerbouw en Vollegrondsgroenten van start

De LTO-vakgroepen Akkerbouw en Vollegrondsgroenten vormen sinds 1 januari 2021 één vakgroep. Doel van het samengaan, is efficiënter te werken en de slagkracht te vergroten.

Vakgroepvoorzitter Jaap van Wenum en Niels Zuurbier, boegbeeld vollegrondsgroenten, blikken vooruit op hun activiteiten in 2021.

Wat is de reden om als één vakgroep verder gaan?
Zuurbier: ‘Er is veel overlap in wat wij doen en waar we aan tafel zitten. De dossiers waarmee we ons bezighouden zijn grotendeels dezelfde. We gaan synergie zoeken tussen de vakgroepen Akkerbouw en Vollegrondsgroenten door portefeuilles beter te verdelen, secretarissen gerichter in te zetten en uren beter te besteden.’
Van Wenum: ‘Doel van het samengaan, is efficiënter te werken en onze slagkracht te vergroten. Er zijn veel dingen die ons verbinden. Thema’s als gewasbescherming en mestbeleid zijn cruciaal voor beide sectoren, daar kunnen we twee bestuurders op zetten. Arbeid is een dossier dat heel belangrijk is voor de vollegrondsgroentesector, voor akkerbouw geldt dat voor het GLB.’

Hoe ziet de nieuwe vakgroep eruit?

Van Wenum: ‘Deze bestaat uit acht bestuurders vanuit de vakgroep Akkerbouw en drie uit de vakgroep Vollegrondsgroenten. In maart staat een heisessie gepland voor nadere kennismaking met elkaar en een eerste stap zetten in de samenwerking. We gaan in 2021 samen vergaderen, onderwerpen afstemmen en portefeuilles en taken goed verdelen. Het integreren van de twee vakgroepen gaat op die manier heel geleidelijk.’

Zuurbier: ‘Het budget van de ‘oude’ vakgroepen blijft in stand, de middelen gaan we efficiënter inzetten. Peter van ‘t Westeinde, secretaris van LTO Vollegrondsgroenten, is goed ingewerkt in gewasbescherming, hij is onder andere coördinator Effectief Middelenpakket (Cemp). Peter Knippels, secretaris van LTO Akkerbouw, kan dan andere onderwerpen oppakken. Dat is de eerste winst die je door samenwerking kunt boeken.’

Blijven de akkersecties in de regio bestaan? Hoe haken gewasgroepen aan?

Van Wenum: ‘We gaan bespreken hoe we de bemensing in de secties vorm gaan geven. Aan iedere sectie zouden een paar vollegrondsgroentetelers kunnen worden toegevoegd.’
Zuurbier: ‘Wij werken via gewasgroepen, van onder andere telers van bloemkolen, broccoli, witlof en sluitkool. Hierin zijn zowel leden als niet-leden actief. De gewasgroepen richten zich op vaktechniek. Ik probeer zo vaak als het kan aan te schuiven om te horen wat er leeft en laat zien wat LTO doet. Eén of twee keer per jaar is er een overleg van de vakgroep Vollegrondsgroenten met de voorzitters van de gewasgroepen, dat blijft zo.’

Welke items vragen aandacht in de belangenbehartiging in 2021?

Van Wenum: ‘Allereerst het mestbeleid. We leveren input voor het nieuwe nitraatactieprogramma, we pleiten onder andere voor meer ruimte voor bodemverbetering. Dan gewasbescherming. De samenleving vraagt ons zo snel en zo min mogelijk nog middelen te gebruiken en te vergroenen, waar wij teelten op niveau willen houden. We staan daar voor een grote uitdaging. Ook klimaat en biodiversiteit vragen aandacht, daar worden inspanningen van de sector verwacht.’

‘Als het gaat over het verdienmodel, dan zien we dat er veel inspanningen moeten worden geleverd om bijvoorbeeld PlanetProof te kunnen telen. Maar dit leidt nog niet tot een beter inkomen voor de teler, terwijl er wel extra kosten worden gemaakt. Op dit onderwerp kunnen we van elkaar leren als groentetelers en akkerbouwers. Er zit verschil in welke marktbenadering je kiest, als je bijvoorbeeld meer doet in verwerkte producten of juist in vers, zoals de vollegrondsgroentesector. Daarover discussiëren we met elkaar, hoe je met ketensamenwerking komt tot meer inkomen voor de ondernemer.’

Zuurbier: ‘Vanuit de vollegrondsgroentesector is er veel ervaring met keursystemen, van Skal tot het AH-certificaat. Ik ben bijvoorbeeld lid van de Teelttechnische werkgroep die vanuit de praktijk input geeft over het certificeringssysteem PlanetProof. Waar kansen, knelpunten en oplossingen liggen om te kunnen voldoen aan de eisen voor deze certificering. Op dit vlak kunnen we zeker van elkaar leren.’

De foodtrend voor 2021 is: meer plantaardig. Volop ruimte voor ontwikkeling dus?

Van Wenum: ‘Dat is zeker positief, maar een probleem is de beschikbaarheid van voldoende grond. Natuurclaims, stadsuitbreiding en grondgebonden veehouderij vragen om ruimte. Onze sector raakt in rap tempo grond kwijt. Wij zullen onze positie in het landelijk gebied meer moeten claimen. De samenleving wil meer plantaardig, maar dat zien wij nog niet terug in de grond die hiervoor beschikbaar is.’

Zuurbier: ‘We hebben last van de ruimteclaims van de overheid, die een hogere druk geven op de grond en hogere kosten met zich meebrengt. In de Green Deal is opgenomen dat in Europa 1 miljard bomen moeten worden geplant. Daar zijn wij de dupe van, die willen ze op onze gronden planten. Daar gaan wij tegen in het verweer.’

Wat gaan leden merken van het samengaan van de beide vakgroepen?

Van Wenum: ‘We hopen meer resultaten te bereiken in de belangenbehartiging. Als bestuurders efficiënt en beter worden ingezet, dan ga je daar in de lobby en de belangenbehartiging het effect van zien.’

Bent u als vollegrondsgroentesector niet bang ondergesneeuwd te raken?
Zuurbier: ‘Als kleine vakgroep hebben we onze impact altijd gekend, we weten wat onze plek is. Juist door de samenwerking worden we sterker in plaats van dat we ondersneeuwen. Een grote vakgroep heeft meer impact dan dat je als kleine muis staat te roepen.’

Contact onderhouden in coronatijd
‘Door corona gaan overleggen en vergaderingen nu via Zoom’, vertelt Zuurbier. ‘Zoom moeten we in de benen houden, alleen al omdat het veel reistijd bespaart. Als het op termijn weer kan, dan komen er zeker ook weer fysieke bijeenkomsten. Die zijn heel belangrijk voor de saamhorigheid.’

LTO Akkerbouw heeft onlangs een webinar gehouden over mest en mineralen. Deze is terug te kijken op de site van LTO Noord onder ‘onderwerpen’ en doorklikken naar ‘akkerbouw’. Op 20 januari volgt een webinar over het GLB. De vakgroep Akkerbouw verzorgt wekelijks een whatsappbericht voor leden-akkerbouwers. Daar kan vanaf nu ook informatie voor vollegrondsgroentetelers in worden opgenomen. Van Wenum: ‘Deze berichten worden verspreid onder de leden vanuit de secties en afdelingen. Als je deze sectorale informatie wilt ontvangen via whatsapp, vraag dan je afdelingsbestuur of zij dit willen oppakken.’

Bron: Nieuwe Oogst