Disclaimer

PRIVACY STATEMENT LTO NOORD 
In deze privacy statement zetten wij uiteen hoe LTO NOORD omgaat met de door ons beheerde persoonsgegevens.
 
Verwerking van persoonsgegevens door LTO NOORD 
Voor LTO NOORD is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. LTO NOORD respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan LTO NOORD verschaft of die wij anderszins over uw verkrijgen, altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.
 
Persoonsgegevens die wij verwerken
Als persoonsgegevens gelden gegevens die kunnen worden gebruikt om uw identiteit te achterhalen of die anderszins tot u te herleiden zijn. De persoonsgegevens die wij van u verwerken kunnen ook te maken hebben met uw eventuele lidmaatschap. U kunt in dat kader denken aan uw contactgegevens (naw-gegevens), uw lidmaatschapsgegevens (lidnr, lidmaatschapshistorie, contributiehistorie, etc.) en gegevens over uw bedrijf.
 

Doeleinden van de verwerking 

 • Deze persoonsgegevens worden door LTO NOORD verwerkt voor de volgende doeleinden: 
 • voor het beheer van de relatieadministratie;
 • voor het innen van contributie bij leden;
 • om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen;
 • om uw belangen te kunnen behartigen;
 • voor statistisch onderzoek in het kader van de taken en doelen van LTO NOORD (zoals belangenbehartiging van de leden);
 • om u te kunnen informeren over de activiteiten van LTO NOORD;
 • om u te (kunnen) voorzien van voordelen die gepaard gaan met het lidmaatschap van LTO NOORD;
 • voor het verbeteren van de dienstverlening van LTO NOORD;
 • voor het naleven van wettelijke en statutaire verplichtingen, alsmede verplichtingen voortvloeiend uit reglementen;
 • voor eventuele conflictbemiddeling.
Aanvullende diensten LTO NOORD
Het lidmaatschap van LTO NOORD brengt diverse voordelen met zich mee. De uitvoering hiervan ligt veelal in handen van aan LTO NOORD gelieerde ondernemingen. Om die aanvullende diensten te kunnen verlenen, is het noodzakelijk dat bepaalde gegevens aan deze ondernemingen worden doorgegeven. Het betreft de volgende ondernemingen.
 
LTO Ledenvoordeel B.V. is een dochteronderneming die alle ledenvoordeelacties voor LTO NOORD verzorgt. 
 
AgriPers B.V. is een dochteronderneming en de uitgever van ledenblad “Nieuwe Oogst”. Ook verzorgt AgriPers de digitale producten van Nieuwe Oogst .
LTO Seizoensarbeid B.V. is een dochteronderneming die diensten verzorgt op het gebied van het in dienst nemen en hebben van (tijdelijk) buitenlands personeel.
 
Al deze aan LTO NOORD gelieerde ondernemingen verwerken uw persoonsgegevens verder conform hun eigen privacybeleid. U kunt dit beleid opvragen bij deze organisaties of nalezen op betreffende websites.
 
Doorgifte van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden, behalve de hiervoor beschreven doorgifte aan de aan LTO NOORD gelieerde ondernemingen, niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens gebeurt alleen wanneer u LTO NOORD daarvoor ondubbelzinnig toestemming hebt verleend.
 
LTO NOORD verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot cliënten en bezoekers van de website LTO Noord.nl in het verband met een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en om te monitoren of de website voldoende aansluit op de wensen van haar relaties. In het bijzonder is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op: 
 • het kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van LTO NOORD en gerelateerde derden en het kunnen uitvoeren van andere promotieactiviteiten;
 • het beoordelen en accepteren van (potentiële) klanten, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten;
 • het verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden.
De informatie die u beschikbaar stelt kan verder gebruikt worden om u te informeren over, onder andere, de website en mogelijke veranderingen ten aanzien van het gebruik van de website. Uw persoonlijke gegevens zullen niet worden verkocht of ter beschikking gesteld worden aan derden die niet gerelateerd zijn aan LTO NOORD.
 
Vragen en recht op inzage, correctie en verzet
U heeft het recht uw gegevens in te zien. U hoeft hiervoor slechts een verzoek in te dienen, een motivatie voor de inzage is niet vereist. Wij zullen vervolgens binnen enkele weken u een overzicht verstrekken van uw gegevens waarover wij beschikken.
 
Ook kunt u aan ons verzoeken uw gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Voor dit verzoek is wel een motivatie vereist, zodat wij uw verzoek goed kunnen beoordelen. Ook hier geldt dat wij in principe binnen enkele weken een beslissing zullen nemen.
 
Verder kunt u zich verzetten tegen de uitwisseling van uw gegevens met de aan ons gelieerde ondernemingen. Na ontvangst van een dergelijk verzoek zullen wij deze uitwisseling staken en de aan ons gelieerde ondernemingen vragen uw gegevens te verwijderen. Realiseert u zich wel dat u na een dergelijk verzoek niet langer in aanmerking komt voor de door deze ondernemingen aangeboden diensten die exclusief aan LTO NOORD-leden worden aangeboden. Zij kunnen dan immers niet langer toetsen of u lid bent van LTO NOORD of niet.
 
Verder kunt u zich tot ons wenden met (andere) vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens. Neem daarvoor contact met ons op via onderstaande gegevens.
 
Contactgegevens
Voor vragen over dit privacy statement en/of de wijze waarop LTO NOORD uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u telefonisch contact opnemen met de LTO NOORD Informatiecentrum: 088 – 888 66 44. U kunt ook schriftelijk contact met ons opnemen: LTO NOORD, t.a.v. Informatiecentrum, Postbus 240, 8000 AE Zwolle. Indien u informatie over onze producten of diensten niet op prijs stelt, kunt u dit aan ons doorgeven.
 
Wijzigingen privacy statement
LTO NOORD behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient aanbeveling om dit privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
 

DISCLAIMER 
Wij kunnen er niet voor instaan, dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade - van welke aard dan ook - die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website verkregen is.

COPYRIGHT © LTO Noord
 
Niets op deze website mag zonder toestemming van de eigenaar gereproduceerd worden, op welke wijze dan ook. Alle rechten op tekst en illustraties berusten bij de eigenaar.