VragenVuur Hightech voor biodiversiteit

Het idee is simpel: door gebruikmaking van moderne technieken meer productie realiseren op minder grond, waardoor meer oppervlakte overblijft voor biodiversiteit. Projectleider Cathy van Dijk werkt in het project Hightech voor biodiversiteit nauw samen met WUR-onderzoeker Gerard Migchels om dit papieren plan uitvoerbaar te maken voor de melkveehouderij.
Cathy van Dijk: Melkveehouders staan soms sceptisch tegenover moderne technieken als precisiebemesting omdat het vaak duur is en door een loonwerker moet gebeuren. Kunnen onze cijfers overtuigen denk je?

Gerard Migchels: “Uit ons vooronderzoek blijkt dat we met de inzet van hightech de ruwvoerproductie met 10 tot 15 procent kunnen verhogen, sommigen spreken zelfs over 20 procent. Door precisiebemesting in te zetten bijvoorbeeld, zodat je je mest beter benut en dus minder kunstmest nodig hebt. Het is ook mogelijk te sturen in de juiste eiwitverhouding voor het rantsoen zodat de koe optimaal melk blijft geven en gezond blijft. Je hebt dan minder krachtvoer nodig. Dat zijn allemaal besparingen.”

Cathy: En je houdt dus grond over, sommige boeren zullen die grond toch ook willen benutten in plaats van vrij te maken voor biodiversiteit… 
Gerard: Dat kan, maar ik denk dat steeds meer boeren ervan doordrongen zijn dat je op je bedrijf ruimte maakt voor natuur. Ook Europa gaat dat eisen en zuivelbedrijven waarderen melkveehouders met oog voor biodiversiteit al met een hogere melkprijs. Hóe je meer ruimte maakt voor biodiversiteit  kan op verschillende manieren, maar ik vind het geweldig dat we nu techniek inzetten: niet om de natuur te beheersen, maar om de natuur te dienen.

Cathy: Kun je daar een voorbeeld van geven?
Gerard: “Dankzij technologie leren we meer over de werking van natuurlijke processen die we vervolgens kunnen inzetten in ons productieproces. Neem bijvoorbeeld kruidenrijk grasland: dat zorgt voor diepere beworteling waardoor je grasmat beter bestand is tegen te natte of te droge perioden. Ik word daar heel enthousiast van.”

Cathy: Het vooronderzoek is afgerond, nu gaan we de volgende fase in en de stap maken naar de praktijk. Wat is het doel?
Gerard: “Op innovatiecentrum Dairy Campus, een redelijk intensief melkveebedrijf met 550 melkkoeien willen we over 5 jaar 25 procent van de grond vrijgemaakt hebben voor biodiversiteit. We willen het zo organiseren dat we de meerkosten voor hightech kunnen verrekenen met een besparing op kunstmest en krachtvoer. Op de vrijgekomen oppervlakte staat biodiversiteit centraal.”

Cathy: En melkveehouders en loonwerkers die zijn aangesloten bij de innovatiegroep leren en ontdekken met Hightech voor biodiversiteit mee.
Gerard: “En omgekeerd, want zij zijn echt koplopers en zetten zelf ook al technologische middelen in. Zo is een aangesloten loonwerker heel enthousiast over de NIR-sensor waarbij je gehalten in de drijfmest kunt bepalen en dus op maat kan bemesten.”

Meer informatie
Neem voor meer informatie over Hightech voor biodiversiteit contact op met projectleider Cathy van Dijk via cvandijk@ltonoord.nl of bel naar 088 888 6677.