Landschap

GLB-pilot Sectorale Bouwstenen

Nieuwsbrief vanuit de GLB-pilot Sectorale Bouwstenen.

De laatste meters
In 2018 heeft de Europese Commissie in haar voorstellen duidelijk gemaakt het GLB doelgerichter in te willen zetten voor milieu, biodiversiteit en klimaat. De Nederlandse overheid is voornemens dit over te nemen met een nieuw GLB tot gevolg na 2021.

Om in beeld te krijgen hoe dit concreet uitgewerkt kan worden voor de Nederlandse landbouwsector, hoe dit samenhangt met andere duurzaamheidsinitiatieven en wat ondernemers nodig hebben om die verduurzaming in hun bedrijfsvorming verder vorm te geven, heeft LTO in opdracht van LNV het initiatief genomen om boeren en tuinders te consulteren over deze vraag via de GLB-pilot Sectorale Bouwstenen.

Die consultatie heeft plaatsgevonden via een online enquête en door middel van het organiseren van bijeenkomsten door het hele land. De resultaten hiervan - noem het de maatregelen die Nederlandse boeren en tuinders kansrijk achten om een bijdrage te leveren aan een duurzaam en boerderijproof GLB - worden vervolgens weergegeven in sectorrapportages.

De sectorrapportages zijn een bron van informatie voor beleidsmakers die schrijven aan het Nationaal Strategisch Plan en voor de landbouwsector zelf. Op dit moment wordt de laatste hand aan deze rapportages gelegd. De praktische uitvoerbaarheid van de voorgestelde maatregelen in de rapportages is de afgelopen weken nog een keer extra getoetst door middel van gesprekken met ondernemers. Je leest hier meer over in deze nieuwsbrief.

Daarnaast kijken we in deze nieuwsbrief ook vooruit; verder dan onze pilot. Die eindigt namelijk op 31 maart van dit jaar. Hoe zorgen we ervoor dat de schat aan informatie die we de afgelopen twee jaar hebben verzameld, ook een plek krijgt in de concrete uitvoeringsplannen? Hiervoor is een vervolgpilot opgezet. Hoe die eruit komt te zien, lees je ook in deze nieuwsbrief

Zoals vanouds kun je voor vragen over onze pilot, terecht bij info@glbuitdepraktijk.nl.


Vervolgpilot
De afgelopen twee jaar hebben we via onze pilot onderzocht welke maatregelenmenu's ondernemers kansrijk achten binnen het nieuwe GLB en aan welke voorwaarden het aanvraagsysteem zou moeten voldoen.

Drie andere GLB-pilots hebben de afgelopen twee jaar gewerkt aan een puntensysteem. Het Ministerie van LNV en RVO willen deze producten graag nog verder ontwikkelen, want er zijn nog wat open eindjes. Denk daarbij aan zaken als "Hoe kun je de samenwerking tussen melkvee en akkerbouw binnen een puntensysteem zo goed mogelijk faciliteren en belonen? Als je uitgaat van een gebiedsgerichte aanpak en je bedrijf ligt in twee verschillende gebieden, hoe werkt een puntensysteem dan? Hoe ga je om met bedrijfsmaatregelen in een puntensysteem dat gericht is op perceelsmaatregelen? En hoe ga je om met meerjarige teelten?"

In een vervolgpilot die vanaf april gaat lopen, gaan we het puntensysteem verder ontwikkelen en toetsen in de praktijk. Verschillende werkgroepen zullen op thema werken aan een boerderijproof puntensysteem wat vervolgens bij 80 verschillende bedrijven in de praktijk getest zal worden. Bovendien worden bij 10 bedrijven de maatregelen in combinatie met het puntensysteem ook daadwerkelijk toegepast. Dit worden demobedrijven die vervolgens bezocht kunnen worden door geïnteresseerde ondernemers.Uitleg

Eco-regelingen en puntensysteem
LTO Nederland maakt onderdeel uit van deze pilot en zorgt ervoor dat alle boeren en tuinders meegenomen worden in de nieuwe ontwikkelingen. Hoe de huidige ideeën rondom de eco-regelingen en het puntensysteem eruit zien, wordt uitgelegd in een animatie.


Gesprekken met ondernemers
Eind vorig jaar begonnen de adviseurs met het bezoeken van 70 ondernemers. Met deze ondernemers werd een bedrijfsplan ingevuld waarmee onderzocht werd op welke manier de keuzemenu's met duurzaamheidsmaatregelen uit onze GLB-consultatie, toegepast kunnen worden op het boerenbedrijf.

De komende weken worden de laatste bedrijfsbezoeken afgelegd. "Je kunt je afvragen of zo'n extra praktijk-check wel nodig is," vertelt Dick Wismeijer, een van de projectleiders van de GLB-pilot. "Via de consultatie hebben we immers ook al opgehaald welke maatregelen volgens ondernemers 'boerderijproof' zijn."

De ervaringen vanuit de bedrijfsbezoeken laten echter zien dat die toegevoegde waarde er zeker is. "Zonder op detailniveau in te gaan, kwamen er praktische overwegingen boven water die wij van tevoren niet bedacht konden hebben. Bijvoorbeeld op het moment dat bestaande vrijstellingen verdwijnen vanwege nieuwe maatregelen. Wat betekent dit voor een ondernemer en hoe houden we de situatie werkbaar? Op basis van deze bevindingen hebben wij onze sectorrapportages weer verder aangescherpt en daardoor sluiten deze nog beter aan op de situatie op het erf."


Eindrapportage
31 maart loopt onze pilot af. Het eindproduct dat we vóór die tijd opleveren, zijn de sectorrapportages. Op dit moment worden de laatste punten en komma's gezet. De rapportages gaan vervolgens naar de schrijvers van het Nationaal Strategisch Plan zodat zij gevoed worden met manieren om verduurzaming op het boerenbedrijf verder vorm te geven die ook echt werken in de praktijk.

En de resultaten delen we natuurlijk ook met jullie, de lezers van onze nieuwsbrief en iedereen die op welke wijze dan ook een bijdrage heeft geleverd aan het eindresultaat dat er nu bijna ligt. De resultaten willen we in hapklare brokken aan jullie aanbieden. Daarvoor zijn we op dit moment bezig met het maken van infographics die beschikbaar komen op onze website en die we via zoveel mogelijk kanalen met jullie zullen delen. Wordt dus vervolgd!

De volledige nieuwsbrief lees je hier