Veenweidenoffensief

Bodems in het landelijk gebied in onze regio dalen door allerlei oorzaken. Bodemdaling als gevolg van veenoxidatie in veenweidengebieden willen wij uiterlijk in 2050 met tenminste de helft gereduceerd hebben en liefst meer. Welke ambitie voor dalende bodems met een andere bodemsoort haalbaar is, weten we nu nog niet. Volgens ons is grootschalige functieverandering en vernatting in het algemeen niet nodig en nuttig. We onderzoeken de bijdrage die natte teelten en andere vormen van alternatief grondgebruik kunnen leveren aan het behoud van de huidige bodems.

Veenweidenoffensief
LTO Noord regio West is gestart met het Veenweidenoffensief, tot deze aanpak behoren naast onderwaterdrainage ook mogelijkheden voor boeren om waterpeilen te bepalen, zoetwaterbeschikbaarheid, een sluitende businesscase voor natte teelten, een goed verdienmodel voor natuurinclusieve landbouw en verdere reductie van uitstoot van broeikasgassen.

Samenwerking
Onze inzet op dit dossier vindt nadrukkelijk plaats in samenwerking met andere betrokken partijen, zoals waterschappen, gemeenten, provincies en terrein beherende organisaties. Onze visie op bodemdaling is hier te lezen: Visie Bodemdaling West-Nederland.

Vragen of tips over het onderwerp bodemdaling zijn van harte welkom bij Ronald Kramer. 

Sluit u aan bij het LTO Noord netwerk en word nu lid

Meer informatie over het lidmaatschap? Neem vrijblijvend contact met ons op.