Veenweideoffensief regio West: stand van zaken

Sinds januari 2019 is Aad Straathof als themahouder Veenweiden voor LTO Noord regio West aan de slag met het Veenweideoffensief. Dit jaar is op verschillende manieren aandacht besteed aan het bodemdalingsvraagstuk in de Westelijke Veenweiden. Het offensief zet in op een perspectiefvolle toekomst voor de agrarische sector in veenweidegebieden.

Van expertdag tot aanbod richting politiek
In maart 2019 is het Veenweideoffensief in regio West van start gegaan met een zogenaamde expertdag. Tijdens deze dag zijn bestuurders van LTO Noord met verschillende experts in gesprek gegaan over het perspectief van de agrarische sector in de Westelijke Veenweiden. Een productieve dag die een aantal weken later een gevolg heeft gekregen.

In een kleiner gezelschap is voor de provincies Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Holland en Flevoland een aanbod geschreven richting de waterschappen en de provinciale politiek. Met dit aanbod heeft regio West aangegeven hoe de agrarische sector in West-Nederland kan zorgen voor een perspectiefvolle toekomst voor de bedrijven én hoe zij tegelijkertijd een forse reductie van de CO2-uitstoot weet te behalen. De inzet van LTO Noord richt zich met name op het uitrollen van een zogenaamd Waterinfiltratiesysteem (WIS, voorheen: Onderwaterdrainage) om bodemdaling te remmen. Verder is het van belang dat er extra geld beschikbaar wordt gesteld voor onderzoek naar oplossingen voor de lange termijn, waarbij de toekomst van de agrarische sector gewaarborgd is. Lees hier meer over het aanbod van LTO Noord aan de politiek.

Na de verkiezingen
Na de provinciale en waterschapsverkiezingen is er een periode aangebroken waarin de verschillende provincies en waterschappen coalities hebben gevormd. Nadat duidelijk is geworden hoe het politieke speelveld er de komende jaren uit zal zien, zijn er door LTO Noord gesprekken geïnitieerd met de verschillende overheden om te praten over het perspectief van de agrarische sector in de Westelijke Veenweiden. Zo hebben er de afgelopen tijd gesprekken met de verschillende landbouw-gedeputeerden van de provincies Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland plaatsgevonden. Over het algemeen zijn deze gesprekken door LTO Noord als goed en constructief ervaren. Verdiepende artikelen hierover zijn hieronder te vinden:

Pilots waterinfiltratiesystemen
Naast de bedrijfsbezoeken van de gedeputeerden en contacten met de provincies vinden er op dit moment gesprekken plaats met de waterschappen over het ontwikkelen van pilots om waterinfiltratiesystemen in verschillende polders uit te rollen.

Ook op andere manieren wordt aandacht besteed aan het veenweidevraagstuk. Zo is recent de Proeftuin Veenweiden afgerond. Verschillende deelnemers aan de Proeftuin hebben onderwaterdrainage aangebracht op een aantal percelen. De uitkomsten hiervan zijn veelbelovend.

De komende tijd is het belangrijk dat vrijkomende financiële middelen op de juiste manier worden ingezet. Hierbij zetten wij in op agrarisch perspectief in de Westelijke Veenweiden. 

Wilt u meer weten, neem contact op met beleidsadviseur Ronald Kramer van LTO Noord regio West. Bereikbaar via rkramer@ltonoord.nl of 06-11362978.