Boeren Insecten Meetnet Agrarische Gebieden (BIMAG)

LTO Noord, BoerenNatuur en De Vlinderstichting vervolgen de unieke samenwerking en het monitoringsprogramma waarbij boeren zelf vlinders en insecten in het agrarisch gebied monitoren. Dit meetnet heet het Boeren Insecten Meetnet Agrarische Gebieden, afgekort: BIMAG.

Boeren meten zelf dag en nachtvlinders!
In 2017 is uit meerjarig onderzoek duidelijk geworden dat de soorten insecten, en met name de aantallen insecten, in de afgelopen decennia sterk zijn afgenomen. Vrijwel alle in Nederland beschikbare trends van insecten zijn grotendeels gebaseerd op waarnemingen uit natuurgebieden. De weilanden en boerenerven worden hierbij vaak vergeten. Dit was voor LTO Noord, BoerenNatuur en De Vlinderstichting de aanleiding om te kijken hoe hier verandering in kan worden gebracht. Het project werd ontwikkeld met financiering van het Ministerie van LNV en BIMAG is in 2019 gestart. 

BIMAG pilot succesvol en daarom verlengd
Afgelopen jaar hebben 21 agrarische deelnemers meegedaan. Zij hebben samen 3.495 nachtvlinders gefotografeerd in hun LedEmmers tijdens 238 nachten op drie verschillende locaties op hun bedrijf. De Vlinderstichting heeft op basis van foto’s die de agrariërs opstuurden 103 verschillende nachtvlindersoorten geïdentificeerd.

De cijfers laten zien dat agrariërs zelf, of in samenwerking met vrijwilligers, veel soorten waarnemen op het boerenerf. De pilotresultaten zorgden bij leden van agrarische collectieven en LTO voor extra nieuwsgierigheid en enthousiasme. Daarnaast ontstaat er steeds meer animo onder de agrariërs om insecten te monitoren en deel te nemen aan BIMAG. Voor het ministerie van LNV reden genoeg om de BIMAG onderzoekspilot met drie jaar te verlengen.


Lees hier meer over de BIMAG pilot 2019.

Heeft u een vraag of bent u geïnteresseerd  in insectenmonitoring en wilt u meer informatie over het project Boeren Insecten Meetnet Agrarische Gebieden (BIMAG)? Stuur dan e-mail met uw contactgegevens naar spietersen@ltonoord.nl.

Sjoerd Pietersen

Projectadviseur regio West

O.a. Natuurinclusieve landbouw, BIMAG, Bodem als ecosysteemversterker

Neem contact op

Sluit u aan bij het LTO Noord netwerk en word nu lid

Meer informatie over het lidmaatschap? Neem vrijblijvend contact met ons op.