Maïs telen zonder grondbewerking, werkt dat?

LTO Noord is binnen de Vruchtbare Kringloop Zuid-Holland een nieuw experiment gestart: maïs inzaaien in grasland. In de pilot proberen melkveehouders verschillende technieken uit om maïs te telen zonder de bodem eerst intensief te bewerken.

Op 5 juni zijn we gestart bij Marcel en Marga van der Poel in Oud Ade. Op een deel van het perceel is de maïs met een speciale prikrol direct in de grasmat gezaaid, op het andere deel is de bodem eerst bewerkt met een strokenfrees en daarna ingezaaid. Wat gaat dat doen?

Haalbare maïsteelt op veen
Hoe kun je met zo min mogelijk grondbewerking maïs op veen verbouwen? Op percelen waar half mei maïs ingezaaid is, werd de grond vooraf bewerkt en geploegd. Met name op veenweidenpercelen brengt deze intensieve bewerking van de bodem risico’s met zich mee. Denk aan het verstoren van de bodembiodiversiteit, de kans op uitdroging van de bodem en zelfs het versterken van bodemdaling. Het doorzaaien van maïs in grasland is een weinig gebruikte techniek vanwege de concurrentie tussen de gewassen bij opkomst. Met deze maïsproef in gras onderzoeken we of maïsteelt zonder kerende grondbewerking mogelijk is.

Half om half
Op 5 juni is in samenwerking met Van den Broek Mechanisatie de helft van een veldkavel grasland ingezaaid. De week daarop is in samenwerking met Loonwerkbedrijf Poland van het samenwerkingsverband Bodemkracht, de andere helft van het perceel met een strokenfrees behandeld en tevens ingezaaid. Vanwege de droge omstandigheden en weinig regenval in het vooruitzicht heeft de loonwerker het perceel beregend door de inzet van een baggerspuit.Maïs hard aan de groei
De maïsplantjes in het proefperceel zijn ondertussen opgekomen. De maïs is ‘ hard aan de groei gekomen’ . Het gewas in de gefreesde stroken is een bladstadium verder dan de plantjes die direct in het gras zijn gezaaid. Hieruit blijkt dat er wel degelijk sprake is van groeiconcurrentie.

Effecten meten in het najaar
Voor deze proef is een maïsras van Agrossier ingezaaid dat maximaal 130 dagen nodig heeft om af te rijpen. Daardoor kan het gewas begin oktober worden geoogst. Komend najaar zullen we de eerste metingen doen om te bepalen wat het effect van deze teeltwijze is op de bodemkwaliteit en de bodembiodiversiteit. De oogstomstandigheden worden in het verslag meegenomen. Naar verwachting blijft de bodem dermate in conditie dat van structuurschade geen sprake zal zijn.

Verschillende technieken
Deze proef maakt onderdeel uit van een pilot om in- en doorzaaiproeven uit te voeren met verschillende machines die zaadjes direct in de grond planten. Doel is om zo weinig mogelijk schade toe te brengen aan de bodemstructuur en het bodemleven. Hierdoor wordt het groeiseizoen opgerekt en is er veel meer mogelijk met combinatieteelten op veengrond. Het bodemleven kan ongestoord zijn gang blijven gaan en de structuur van de bodem blijft behouden. 

Vruchtbare bodem door optimale bewerking
Een vruchtbare bodem is misschien wel het meest waardevolle bezit van het boerenbedrijf en de basis van ons voedsel. De laatste jaren is veel aandacht besteed aan het herstel en optimalisatie hiervan, maar jarenlang opbouwen van bodemkwaliteit en bodemleven kan zo weer teniet worden gedaan door eenmaal een verkeerde grondbewerking toe te passen.