Klei voor behoud Veen

In dit project wordt door het Veenweide Innovatie Centrum in Zegveld in samenwerking met het Louis Bolk Instituut het idee opgepakt om klei te verspreiden over veengronden met verschillende doelstellingen.

2017
Door het binden van organische stof wordt bodemdaling voorkomen. Op kleine schaal is dit al bewezen bij een perceel bij het VIC waar de veenbodem met klei zichtbaar hoger is dan omliggende percelen. Verwacht wordt dat de CO2-uitstoot en de mineralisatie beperkt worden, doordat het gevormde klei-humuscomplex de oxidatie van het veen beperkt.

Deze effecten zouden nog versterkt kunnen worden wanneer het waterpeil verhoogd kan worden, doordat de draagkracht van de percelen toeneemt. Om deze doelstellingen te kunnen bereiken moeten er allerlei randvoorwaarden verkend worden, zoals de kwaliteit van de klei, de mate van beschikbaarheid van het slib en hoe de klei reageert onder verschillende omstandigheden met de veengrond.

Hiervoor worden deskstudies en labstudies uitgevoerd. Deze gelden als voorbereiding voor het aangevraagde  POP3 project Grondslag Veen, waarin op praktijkschaal gewerkt gaat worden en de studie van Royal Haskoning DHV naar de carbon footprint van het toedienen van klei op veen. 

Nieuwsberichten over dit project:

Volgende innovatie voor behoud veenweiden klei in veen

Klei op veen moet bodemdaling afremmen