Onderzoek Evenwichtsbemesting Boetelerveld

Met gebiedspartners van het Boetelerveld heeft LTO Noord een project geformuleerd gericht op evenwichts-bemesting in de bufferzone van hiervoor genoemd Natura 2000-gebied zodat de bufferzone in agrarisch gebruik kan blijven.

2015
Bij een goed projectresultaat kan de evenwichtsbemesting als PAS-maatregel gaan gelden. Niet alleen voor dit gebied maar mogelijk voor alle gelijke gebieden in Nederland.

In het driejarige project wordt het conceptevenwichtsbemesting in de praktijk gebracht en effecten daarvan gemeten. Tevens wordt inzicht verkregen in het hydrologische systeem. De uitvoering geschiedt binnen een praktijknetwerk van 8 boeren, loonwerkers, bedrijfsadviseurs, onderzoekers en begeleiders. Deze werken samen aan het ontwikkelen en toepassen van evenwichtsbemesting. Innovatieve technieken worden ingezet en op verschillende niveaus vinden wetenschappelijk verantwoorde effectmetingen plaats.

In het project wordt samengewerkt met Boeren, Waterschap Groot Salland, provincie Overijssel, WUR Livestock Research, WUR Alterra, loonwerkers, voederleveranciers, adviseurs en LTO Noord.

Nieuws over dit project: