Proeftuin Natura 2000 Veenweiden

Mede op initiatief van LTO Noord is het project Proeftuin Natura 2000 Veenweiden geïnitieerd.

2015
Het project streeft naar realisering van technische en organisatorische innovaties om het agrarisch ontwikkelingsperspectief van de bedrijven in westelijke veenweidegebieden en in de provincies Friesland en Overijssel te behouden en de Natura 2000-doelstellingen te realiseren en waar mogelijk ook de doelstellingen van Kaderrichtlijn Water.

De initiatiefnemers richten zich op de doorontwikkeling van nieuwe maatregelen, die de ammoniakemissie en depositie en de uitspoeling van mineralen verlagen. Verlaging van kosten en snelle emissie reducerende maatregelen, specifiek voor veenweiden, staan centraal. 

In het project is sprake van een brede samenwerking met Wageningen UR, Projecten LTO Noord, PPP-Agro Advies en ETC+ en de provincies Zuid-Holland, Utrecht, Friesland en Overijssel.

Nieuwsberichten over dit project: