Landschap - Weg

Programma Klimaat en Kringlopen 2018-2022

Aangevraagd door : LTO Noord

Korte beschrijving
Invulling wordt gegeven aan een robuust programma Klimaat en Kringlopen voor middellange termijn. Klimaat, energie en mestverwaarding komen bij elkaar in kringloop denken en kringloop ondernemen. Daarnaast zijn projecten met betrekking tot de vermindering van de uitstoot van methaan en lachgas in opstart. LTO Noord ziet het belang van een integrale aanpak voor langere termijn in directe afstemming met LTO Nederland.

De doelstelling van het programma Klimaat en Kringlopen is om vanuit de verschillende thema’s (voer, mest, bodem en energie) te komen tot een integraal pakket voor ondernemers met toepasbare oplossingen op het gebied van klimaatmitigatie en -adaptatie.

Deze aanpak draagt bij aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord. Er wordt actief bijgedragen aan de vertaling van de landelijke inzet op het dossier Klimaat en Energie naar het LTO Noord werkgebied.

Wat levert het op

  • Gezamenlijke aanpak Klimaat en Kringlopen met LTO Nederland
  • Concrete jaarprogramma’s voor LTO Noord voor de ontwikkeling van projecten in de drie regio’s, regio-overstijgend of zelfs landelijk
  • Uitvoer van concrete projecten met de sector en de ketenpartners
  • Agrarische ondernemers zijn bekend met het maatregelenpakket

Klimaat en kringlopen

Meer informatie
Projecten LTO Noord: Kees Kroes, Birgitte Keijzer, Wouter Veefkind
www.projectenltonoord.nl

Nieuwsberichten over dit project

 

Looptijd: 1 april 2018-31 december 2022