Bos

Rijp & Groen fase 1

In dit project wordt de in gang gezette beweging naar natuurinclusieve landbouw gefaciliteerd en gestimuleerd door een Living Lab.

Aangevraagd door
LTO Noord

Korte beschrijving
Met het Pamflet Rijp en Groen heeft een brede coalitie van partijen (LTO Noord, Overijssels Particulier Grondbezit, Natuur en Milieu Overijssel, Staatsbosbeheer, IJssellandschap, Boerennatuur Overijssel, Landschap Overijssel, Ulebelt, Voedselbosbouw, Collectief Noord West Overijssel, Collectief Midden Overijssel, Aeres Hogeschool, De Waard Eetbaar landschap) opgeroepen invulling te geven aan een brede beweging gericht op het herstellen van balans tussen goed en veilig voedsel produceren en zorg voor landschap, biodiversiteit, vruchtbare bodems en een aantrekkelijke omgeving voor mens en dier. 
Er is een appél gedaan op de provincie Overijssel om de natuur-inclusieve landbouw provincie-breed daadwerkelijk te ondersteunen. Voorliggende voorstel betreft een eerste uitwerking van de stappen die nodig zijn om dit pamflet handen en voeten te geven.

Wat levert het op
Het voorstel voorziet in het inrichten van een Living Lab. In het pamflet is dit als één van de twee vervolgstappen genoemd. Het Living Lab moet in Overijssel het centrale loket worden waar alle vragen, ideeën, suggesties en projecten met als doel verbetering van biodiversiteit met economisch rendement verder geholpen kunnen worden. Het Lab verbindt vragers met relevante partijen die kunnen helpen, faciliteren en adviseren.

Meer informatie
Judith Snepvangers en Jeroen van de Kamp
www.ltonoord.nl

Looptijd
1 januari 2020 – 1 januari 2021