1. Oreganoteelt

  LTO Noord Fondsen

  Twee agrarische ondernemers in Flevoland hebben vanaf 2010 samen met Ropapharm de oreganoproductie voortgezet, die aanvankelijk mede door PPO en Agrifirm was opgezet.

 2. LTO Noord Akkerbouw heeft een samenwerkingsproject opgesteld. De samenwerking is aangegaan tussen sensorenleveranciers, ontwikkelaars van adviesdiensten, kennisinstellingen, onafhankelijke adviesorganisaties en de agro-industrie ten behoeve van de akkerbouw op weg naar een duurzame akkerbouw.

 3. Eendenkroos als Eiwit

  LTO Noord Fondsen

  Veehouder J.C. Adema te Lemmer heeft het plan de teelt van eendenkroos te integreren in zijn bedrijfsvoering om kringlopen te sluiten.

 4. In maart 2016 is de pilot Expertisecentrum Energiebesparing van start gegaan. LTO Noord is hierin met de Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s) en RVO een samenwerkingsverband aangegaan om te  onderzoeken waar de ondersteuningsbehoefte ligt van agrarische ondernemers op het thema ...

 5. LTO Noord en WUR willen op basis van ervaringen met de masterclasses in Rotterdam in andere grote steden de interesses hiervoor verkennen. Met de masterclass wil men de voedselketen tussen boer en consument te verkorten.

 6. Uit veel projecten, zoals de Proeftuin Natura 2000 en de Vruchtbare Kringlopen, is gebleken dat het toevoegen van water aan mest bij het uitrijden een grote positieve invloed heeft op de stikstofbenutting en ammoniakemissie. Vanuit de Vruchtbare Kringloop Overijssel komt er nu een voorstel voor het ...

 7. TOP Pear

  LTO Noord Fondsen

  LTO Noord regio Oost wil samen met de fruitteeltsector, Fruitconsult BV en Proeftuin Randwijk een onderzoeksplan formuleren om de perenbladvlo-aantasting en Pear Decline te bestrijden door duurzaam gebruik van de toplaag van de bodem.

 8. LTO Noord heeft in overeenstemming met Provincie Friesland en Waterschap Friesland afspraken gemaakt om te komen tot een Early Warning System voor muizen.

 9. LTO Nederland vakgroep Akkerbouw heeft op de Nationale Voedseltop op 26 januari 2017 een nieuw landelijk project aangekondigd, dat als doel heeft een bijdrage te leveren aan oplossingen voor betere bescherming van bestuivers. Inmiddels heeft de LTO Nederland vakgroep Melkveehouderij aangegeven ook ...

 10. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat de stoffen die in garnalendoppen zitten een gunstige werking hebben op de natuurlijke weerbaarheid en vruchtbaarheid van bodem en gewassen. Het doel van het project Blauw Afval, Groene Waarde is om in een aantal pilots te testen hoe de garnalenresten ...