1. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat de stoffen die in garnalendoppen zitten een gunstige werking hebben op de natuurlijke weerbaarheid en vruchtbaarheid van bodem en gewassen. Het doel van het project Blauw Afval, Groene Waarde is om in een aantal pilots te testen hoe de garnalenresten ...

  2. Begin 2017 is het driejarige project Inno4Grass gestart. Dit is een internationaal project gericht op graslandinnovaties. Acht Europese landen werken hierin samen om informatie over innovaties uit te wisselen, de onderzoeksresultaten naar de praktijk te brengen én de innovaties op het boerenerf te ...

  3. In 2024 geldt een landelijk asbestverbod en moeten alle asbestdaken verwijderd zijn. Daarom is een provinciale stimuleringsregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ opengesteld voor agrariërs, voormalig agrarisch ondernemingen en eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok.

  4. Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, kortweg DAW, is een initiatief van LTO Nederland, op uitnodiging van de Rijksoverheid. Het doel is een bijdrage te leveren aan de wateropgaven in agrarische gebieden en het realiseren van een economisch sterke en duurzame landbouw. Daar is een intensieve ...

  5. LTO Noord Gelderland wil in het kader van het landelijke Deltaplan Agrarisch Water, dat door LTO Nederland tot stand is gekomen, in haar werkgebied komen tot realisatie van de wateropgaven.

  6. LTO Nederland Vakgroep Varkenshouderij wenst een label te ontwikkelen, waarmee individuele bedrijven aan werknemers kunnen laten zien, dat er sprake is -van beleid gericht op en streven naar- goed werkgeverschap op het bedrijf.

  7. LTO Noord wil In samenwerking met ZLTO en LLTB een Consumptie Aardappel Academie opzetten, mede naar het voorbeeld van de Pootaardappel Academie, die veel draagvlak kent bij met name jonge ondernemers.

  8. De pootaardappelteelt stelt steeds hogere eisen aan kwaliteit en management.