1. Compostmeer

  LTO Noord Fondsen

  LTO Noord regio West heeft het plan samen met andere actoren zoals het Hoogheemraadschap HHNK, STOWA, Landelijk Milieuoverleg Bloembollen, KAVB en gemeente Schagen in een gebied nabij Petten het project Compostmeer in uitvoering te brengen.

 2. LTO Noord Gelderland wil in het kader van het landelijke Deltaplan Agrarisch Water, dat door LTO Nederland tot stand is gekomen, in haar werkgebied komen tot realisatie van de wateropgaven.

 3. De Food Council Rotterdam, waarin ook LTO Noord Zuid Holland / A.Verhorst is vertegenwoordigd, wil in het kader van haar visie Stimuleren van stasdlandbouw in en om Rotterdam een project inhoudende een verkennend onderzoek naar de kansen van opschaling van korte voedselketens rond Rotterdam ...

 4. Het Groninger Verdienmodel

  LTO Noord Fondsen

  LTO Noord Groningen wil samen met de Natuur en Milieufederatie een Verdienmodel uitwerken op basis van een besluit van Provinciale Staten d.d. 20 maart 2013. Het doel is door dialoog tot een convenant te komen waarin ontwikkelingsruimte voor de landbouw gekoppeld wordt aan Het Groninger ...

 5. LTO Noord Glaskracht wil in Zuid Holland tekortkomingen in de grond en financieringsmarkt oplossen en 4/6 concrete doorbraken vanuit de ondernemers in moderniseringstrajecten ontwikkelen.

 6. LTO Nederland Vakgroep Varkenshouderij wenst een label te ontwikkelen, waarmee individuele bedrijven aan werknemers kunnen laten zien, dat er sprake is -van beleid gericht op en streven naar– goed werkgeverschap op het bedrijf.

 7. Haalbaarheidsstudie Quinoa

  LTO Noord Fondsen

  Een groep gangbare en biologische akkerbouwers wil in samenwerking met DLV Plant, Loonbedrijf Kremer, Kuijten B.V. en WUR een haalbaarheidsstudie uitvoeren naar de teeltmogelijkheden, verwerking en afzet (keten) van quinoa in Nederland.

 8. Greenport Aalsmeer

  LTO Noord Fondsen

  Greenport Aalsmeer heeft haar deelnemers, waaronder LTO Noord Glaskracht / LTO Noord, bereid gevraagd voor financiering van haar activiteiten voor de jaren 2016-2020.

 9. LTO Noord Glaskracht gaat in samenwerking met Projecten LTO Noord een onderzoek naar de technische en financiële haalbaarheid instellen en naar de bruikbaarheid van CO2 uit vergistingsinstallaties in Oost-Overijssel waaronder Coevorden / Hardenberg.

 10. Bolcoating

  LTO Noord Fondsen

  Het consortium Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB), Incotec, PPO en Proeftuin Zwaagdijk hebben het initiatief genomen bloembollenplantgoed te coaten als alternatief voor bijvoorbeeld boldompeling om schimmelaantastingen te voorkomen c.q. te beperken.