1. In Waterpark Zuid-Holland staat eigenaarschap van grondeigenaren en –gebruikers centraal bij het onderzoek naar succesvolle businesscases met synergie van landbouw, natuur, recreatie en waterbeheer.

 2. Duurzame regionale producten voor de foodservicemarkt in Leiden.

 3. Een bundeling van aanvragen voor kleinschalige molens.

 4. FABulous Farmers is een EU-project voor landbouwers met als doel gebruik van Functionele AgroBiodiversiteit (FAB) aan te moedigen en zo minder afhankelijk te worden van externe inputs zoals kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen.

 5. Urban Dairy

  LTO Noord Fondsen

  Beladon wil onder andere in samenwerking met Horecaondernemer Eten uit je Eigen Stad, Courage, Melkveehouder(s) Midden Delfland, Gemeente Delfland, Hoge School in Holland, Havenbedrijf Rotterdam met het bestaande Koeientuinconcept, de zogenaamde Drijvende Koeientuin in de Merwe4Haven in Rotterdam ...

 6. HW2O

  LTO Noord Fondsen

  Het verbeteren van de bodemvochthuishouding in De Hoekse Waard door het integraal toepassen van versterkende praktijkmaatregelen op perceelschaal, om de achteruitgang van de bodemkwaliteit om te zetten in een meetbare vooruitgang.

 7. Creëren van een eigen afzetketen met gebiedseigen zuivel.

 8. Vruchtbare Kringloop zijn regionale projecten, geïnitieerd door LTO Noord, rondom efficiënte benutting van mineralen, het reduceren van mineralenverliezen, een beter bodembeheer, een goede energiebalans en het vergroten van de biodiversiteit in en om de agrarische sector.

 9. Het opzetten van een professionaliseringsslag die nodig is om vanuit Boeren van Nederland te blijven verbinden, kwesties bespreekbaar te maken, gesprekken aan te gaan op alle niveaus van de samenleving en daarmee de sector te versterken, vernieuwen en een gezicht te geven.

 10. Meer inzicht krijgen in de gewasopbrengsten en verbetering van slootwaterkwaliteit.