Natura 2000-gebied Bargerveen loopt langzaam leeg

Het Bargerveen loopt langzaam leeg omdat het grondwater wegsijpelt naar de lagergelegen, afgegraven gronden. De veengrond klinkt in en het veenmos kan niet meer groeien. Om het hoogveen veilig te stellen, zijn er rondom het Bargerveen in de afgelopen jaren meerdere waterbuffers aangelegd om het grondwater op peil te houden. Via de gebiedsinrichting worden naast de buffers nieuwe fiets- en wandelpaden aangelegd en ontstaat ruimte voor een ecologische verbindingszone.

In het herinrichtingsproject Nieuw-Schoonebeek is 40 procent van de agrarische percelen van eigenaar gewisseld. Het project is onderdeel van de gebiedsinrichting Bargerveen-Schoonebeek. Hierin worden naast de Buffer-Zuid nog meer buffers ingericht en is er een grote schaapskooi gebouwd bij Weiteveen.

Het verhogen van de waterstand met bufferzones heeft niet alleen gevolgen voor het hoogveen, maar ook voor onder andere landbouw en de omgeving. Daarom stelde de provincie bij de start van het project een bestuurscommissie samen waarin, naast de provincie als opdrachtgever, alle gebiedspartners zijn vertegenwoordigd

De bufferzones rond natuurgebied Bargerveen (zelf ruim 2.000 hectare groot) worden omsloten door kleikades en houden in droge periodes het water in het natuurgebied op peil. Om mogelijke wateroverlast in het omliggende gebied te voorkomen, wordt de waterhuishouding in het gebied aangepakt. Waterlopen worden verlegd of verbreed.

Ook de agrarische structuur is verbeterd. Huiskavels zijn vergroot en landbouwgrond is dichter bij het bedrijf komen te liggen.


Bron: Nieuwe Oogst