Beregenen en draineren rond Natura 2000

Ook voor waterhuishoudkundige ingrepen rond Natura 2000-gebieden moet conform de Natuurbeschermingswet worden bekeken of er invloed is op de natuurdoelen. Dit kan leiden tot vervelende juridische discussies die een blokkade kunnen vormen voor het aanleggen/vervangen van drainage of beregeningsputten. 

Onzekerheid en frustraties die de gewenste verbetering van de  agrarische productie-omstandigheden geweldig in de weg kunnen staan. Vanuit deze situatie heeft LTO Noord op uitnodiging van de Provincie Drenthe met de groene partners gediscussieerd over oplossingen. Dit heeft geresulteerd in afspraken over hoe voor de korte en de lange termijn met drainage en beregening rond Natura 2000-gebieden wordt omgegaan. 

De afspraken leiden er toe dat alleen voor beperkte en tijdelijke (onderzoeks-)gebieden direct rond Natura 2000, beoordeeld hoeft te worden of nieuwe drainage of een nieuwe beregeningsput invloed heeft op de natuur. De kosten van de toets die in deze gevallen moet worden uitgevoerd liggen bij de Provincie.  

Afgesproken is verder dat het uiteindelijke doel is om rond natura 2000 gebieden helemaal los te komen van vergunningprocedures en toetsen in relatie tot waterhuishouding. Uitgangspunt is dat de balans wordt gevonden in het optimaal kunnen exploiteren van landbouwpercelen en het zo goed mogelijk bedienen van de natuurbelangen binnen de naastgelegen natuurgebieden.