1. Agroroutes in kaart gebracht

  In nauwe samenspraak tussen LTO Noord en Cumela zijn begin 2016 de voor landbouwverkeer belangrijke routes in Drenthe geïnventariseerd. Naast de inventarisatie van routes is tevens inzicht verworven in knelpunten die zich op die routes bevinden. Met hulp van de Provincie Drenthe is deze informatie ...

 2. Faunaschaderegeling toegankelijk

  Voor zwaar beschermde soorten zoals de Das en de Bever is er weinig ruimte voor maatregelen die voorkomen dat schade ontstaat.

 3. Realisatiestrategie Drenthe

  Ook in Drenthe ligt er nog een scala aan ambities van overheden. Ambities die onder meer samenhangen met de Kaderrichtlijn Water (KRW), waterbeheer 21e eeuw (WB21), de programmatische aanpak Stikstof (PAS) en de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

 4. Perspectief met de PAS

  In juli is de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) gelanceerd. Op basis van een modelmatige benadering is voor elk van de Drentse Natura 2000-gebieden economische ontwikkelingsruimte bepaald.

 5. Goed voorbereid de verkiezingen in

  Het voorjaar van 2015 stond in het teken van de verkiezingen voor Provinciale Staten en het Algemeen Bestuur van de waterschappen.

 6. Genuanceerd beeld waterkwaliteit

  De inzet van LTO Noord heeft geleid tot een genuanceerd beeld van de invloed van landbouw op de waterkwaliteit in het Drentsche Aa gebied.

 7. Gebiedsontwikkeling Uffelte-Ruinen

  LTO Noord is er in geslaagd om de landbouwbelangen in het gebiedsontwikkelingsproject hoog op de agenda te krijgen.

 8. Drentse subsidie drainage en beregening verlengd

  Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben de subsidieregeling drainagebuizen en beregeningsputten verlengd.

 9. Dialoog rond gewasbescherming

  Zeker in Drenthe wordt steeds meer in en rond uitgesproken landbouwgebieden gewoond en gerecreëerd. Dit leidt er toe dat mensen die minder bekend zijn met de gang van zaken op agrarische bedrijven zien, dat (ook buiten kantooruren) spuitmachines op het land rijden en middel over de gewassen ...

 10. Boervriendelijk beekdalenbeleid

  In de vorige periode van Provinciale Staten in Drenthe is een aanzet gegeven voor nieuw beleid voor beekdalen in Drenthe. De voorstellen gingen in de richting van een meer natuurlijk functionerend beekdal.