Veenweide Friesland

In het Friese veenweidegebied daalt de bodem. Oorzaak is de ontwatering van het veen, waardoor het veen oxideert en dus langzaam verdwijnt. In veel gevallen is die bodemdaling ongelijkmatig, waardoor huizen, (agrarische) gebouwen, wegen en riolen verzakken. Natuurgebieden komen steeds hoger te liggen ten opzichte van hun agrarische omgeving. De effecten van bodemdaling zijn onomkeerbaar en ingrijpend voor de inrichting en het gebruik van het gebied. En dus ook voor de mensen die er wonen, werken en recreëren. Wanneer het huidige beleid en de huidige maatregelen worden doorgezet, is het veen over honderd jaar nagenoeg verdwenen. Daarom heeft provincie Fryslân samen met Wetterskip Fryslân, de Friese gemeenten en stakeholders in het gebied de Veenweidevisie opgesteld. De visie heeft als doel de inwoners en gebruikers van het gebied zicht én perspectief te bieden op een toekomst in een aantrekkelijke leef- en werkomgeving. De bijbehorende maatregelen, zoals een hoger waterpeil en alternatieve teelten, staan beschreven in het uitvoeringsprogamma. LTO Noord zet zich in voor een, voor de landbouw zo goed mogelijk, uitvoeren van deze maatregelen. 

Roel Visser

Roel Visser

Beleidsadviseur

Fryslân. Thema Natuur & Fauna (regionaal), o.a. collectieven, Natura 2000, faunaschade en biodiversiteit. 

Neem contact op