Herten liever niet

In Drenthe  worden  plannen geopperd voor de introductie van edelherten  en/of damherten in zowel het Friese als het Drentse deel  van het Drents- Friese Woud. 

Om een goede beoordeling te kunnen maken van de effecten die introductie met zich mee kan brengen is de provincie Drenthe voornemens om een Soorten-Effect Rapportage (SER) uit te gaan voeren. Ook de landbouw  en in het bijzonder de vier afdelingen van LTO Noord rond het Drents-Fries woud zullen zich in de discussie over deze SER mengen. 

In de voorbereiding op deze discussie heeft LTO Noord  informatie ingewonnen over ervaringen van landbouw met herten  elders in Nederland. Aansprekende voorbeelden werden gevonden in Limburg, Zuid Holland  en op de Veluwe. Vanuit landbouwkundig perspectief is elke vorm en mate van schade door een nieuw te introduceren diersoort onaanvaardbaar. Voor het tegengaan van schade is het beslist nodig om te  voorkomen, dat  herten zich in landbouwgebied begeven. 

Kijkend naar het Drents Friese Woud, waar landbouwpercelen naast en tussen de aanwezige natuurgebieden liggen,  is dit alleen realiseerbaar indien het gekozen hertengebied op een deugdelijke wijze wordt omrastert.