Friese Veenweide Innovatiedag

Meedenken over innovaties voor een toekomstbestendige landbouw in het Friese Veenweidegebied? Kom dan naar de eerste Friese Veenweide Innovatiedag. Een interactieve bijeenkomst voor boeren, kennispartijen en andere geïnteresseerden.

De eerste Friese Veenweide Innovatiedag, die wordt georganiseerd door Provincie Fryslân – Wetterskip Fryslân – landbouworganisaties en natuur- & milieuorganisaties in Fryslân, vindt plaats op vrijdag 2 juni 2017 bij Van Hall Larenstein, Agora 1 Leeuwarden. Niet alleen wordt in vogelvlucht het Fries innovatieprogramma veenweide toegelicht ook kun je je opgeven voor de hieronder genoemde workshops. De bijeenkomst begint om 11.45 uur en is rond 16 uur afgelopen.

Klik hier om je aan te melden

Innoveren doe je samen! Welke innovaties zijn er nodig om vertraging van de veenoxidatie te combineren met een rendabele landbouw? Dat hebben we afgelopen maanden geïnventariseerd.  De uitkomsten vertalen we naar innovatieprojecten. Op 2 juni vragen we u daarover mee te denken: wat kan beter, wat moet erbij? Ook is er ruimte om nieuwe ideeën aan te dragen. Denk en praat mee over de volgende innovatieprojecten:

1. Peilbeheer door boeren: Onder welke voorwaarden is het mogelijk om het slootpeil weer door boeren te laten beheren? Hoe kan informatie over grondwaterstanden daarbij helpen? Het omhoog brengen van de waterpeilen om veenoxidatie te beperken roept bij veel agrariërs de vraag op waarom we sturen op slootpeil en niet op grondwaterpeil. Om veenoxidatie te beperken zou het logischer zijn naar grondwaterpeilen te kijken en daarop het slootpeilbeheer af te stemmen. Een veel gehoorde wens is dat boeren zelf het peil mogen beheren, binnen afgesproken bandbreedtes. In deze workshop onderzoeken we of en hoe boeren zelf het peilbeheer weer ter hand kunnen nemen en hoe informatie over grondwaterstanden daarbij kan helpen.

2. Actief grondbeleid: Hoe kan een actief grondbeleid van de overheid bijdragen aan de realisatie van de veenweidedoelen? Hogere peilen, maar ook andere maatschappelijke opgaven als meer biodiversiteit, zijn makkelijker inpasbaar bij een extensievere bedrijfsvoering. De overheid kan aan verruiming van de grondpositie van boeren bijdragen met een actief grondbeleid. Door actief te bemiddelen in vrijkomende bedrijven in combinatie met kavelruil, kunnen veenweidebedrijven worden uitgeplaatst en blijvers groeien. Dat is dan groei met percelen met een hoger waterpeil. Actief grondbeleid kan ook inhouden dat natschade met grond wordt gecompenseerd. Onder welke voorwaarden kan dit effectief werken? Tijdens de workshop gaat Canisius Smit, coördinator gebiedsontwikkeling bij de provincie Fryslân, hierover met u in gesprek.

3. Hogere peilen en mechanisatie: Wat betekenen hogere peilen in het Friese Veenweidegebied voor de draagkracht en hoe kunnen mechanisatiebedrijven en loonwerkers daarop inspelen? Hoe werken hogere grondwaterstanden in het Friese Veenweidegebied door op de draagkracht van de bodem? Wat betekent dat voor mechanisatiebedrijven en loonwerkers? Waar lopen ze tegenaan en wat zijn de oplossingen?  Betekent ontwikkeling en gebruik van lichtere machines ook hogere kosten voor veldwerkzaamheden? Gerben Zijlstra van Cumela (de brancheorganisatie van loonwerkers) neemt u mee in de wereld van loonwerkers en hun machines in het veenweidegebied.

4. Beter bodembeheer met de Bodem APK: Met welke maatregelen kunnen melkveehouders de bodemstructuur, de bodemvruchtbaarheid en het bodemleven van natte veenweidegronden verbeteren? De bodem is de basis van elk boerenbedrijf en bij melkveehouders neemt de belangstelling voor een goed bodembeheer toe. Dit geldt zeker voor de Friese veengronden. Net als op klei en zand hebben de boeren hier te maken met bodemverdichting, fosfaatwetgeving en teruggang in bodemvruchtbaarheid. Bijzonder voor veen is dat daar verhoging van waterpeilen en de doorwerking op grondwaterstanden, draagkracht en het vrijkomen van nutriënten uit veenoxidatie bijkomen. Boeren in Noord-Nederland gaan aan de slag met de Bodem APK. Tijdens de workshop gaat Everhard van Essen, bodemdeskundige bij Aequator, met u in overleg over hoe de Bodem APK ingevuld kan worden voor de Friese veenweidegronden en de veranderingen die daar gaan plaatsvinden.

5. Kringloopwijzer en bemesten: Hoe verbeteren we op natter veen de mineralenbenutting en de ruwvoeropbrensten?  Hoe kan de Kringloopwijzer daarbij zijn diensten bewijzen? In de melkveehouderij wordt het steeds belangrijker zo veel mogelijk en kwalitatief goed ruwvoer van eigen land te produceren. Een goede mineralenbenutting is daarvoor essentieel, dat stelt eisen aan bemestingsstrategie en bodembeheer. Welke vorm van mestbewerking werkt hier? Zijn bermmaaisel en andere groene reststromen effectief in te zetten? En hoe kan de KringloopWijzer hierbij als managementsysteem ingezet worden. Welke aanpassingen zijn hierin nodig opdat ook voor natter veen gaat gelden: is met de KringloopWijzer geld te verdienen? Tijdens de workshop gaan Willem van Weperen (projectleider Vruchtbare Kringlopen), Gerard Michels en Herman van Schooten (WUR) hierover met u in gesprek.

6. Productie en benutting van gras op natte veengronden: Hoe passen we het graslandbeheer op nattere omstandigheden aan? Op natter veen verandert niet alleen de botanische samenstelling, ook neemt de zorg toe over de benutting van het grasland. Kunnen we het land nog wel op als dat nodig is? Wat betekent dit voor het maai- en beweidingsmanagement? Is er wat aan de draagkracht te doen? Moeten we overstappen op andere grassen? Tijdens de workshop gaan Nick van Eekeren (Louis Bolk Instituut) en Klaas Kooistra, projectleider proeftuin veenweide De Welle, hierover met u in gesprek. De uitkomsten gebruiken we voor de praktijkproeven voor proeftuin De Welle.

7. Natte teelten: Welke paludiculturen zijn geschikt voor lager gelegen percelen en perceelsranden? Zijn die gewassen binnen de melkveehouderij te gebruiken? Welke toepassingen zijn er buiten de landbouw en is daar markt voor? En wat betekent het economisch? Zijn met lisdodden, veenmosveen of andere paludiculturen natte veengronden rendabel te exploiteren? Dan denken we niet aan grote aaneengesloten gebieden, maar eerder aan laaggelegen percelen en perceelranden. Zijn natte teelten daar praktisch inpasbaar, en hoeveel levert dat dan op? Zijn de gewassen binnen de melkveehouderij te gebruiken? Welke toepassingen zijn er buiten de landbouw en is daar markt voor? En wat betekent het economisch? Er zijn eerste verkenningen uitgevoerd, tijdens de workshop gaat Eddy Wymenga (onderzoeker en directie van Altenburg & Wymenga BV) met de deelnemers in gesprek over kansen voor de toekomst en de invulling van vervolgprojecten.

8. Valuta voor Veen: Onder welke voorwaarden kunnen boeren die met hogere waterpeilen gaan werken en partijen die daarvoor een vergoeding willen geven, ter compensatie van hun eigen uitstoot aan CO2, tot een deal komen? Wie groen gas koopt, compenseert zijn uitstoot van broeikasgassen (CO2) door de aanplant van bomen in Zuid Amerika. Is deze vorm van compensatie van uitstoot van broeikasgassen ook mogelijk voor de Friese veenweidegebieden? Met Valuta voor Veen zijn de mogelijkheden verkend om agrariërs te betalen wanneer zij met hogere waterpeilen de veenoxidatie vertragen en daardoor minder CO2 uitstoten. Tijdens de workshop gaat Arnoud de Vries, thematrekker Natuur en Gebiedsgerichte integrale aanpak bij de Friese Milieu Federatie, met u in gesprek over de voorwaarden waaronder veenweideboeren tot een deal kunnen komen met partijen die hun CO2-emissie regionaal willen compenseren.

Klik hier om je aan te melden