Waterpeil

Peilverhoging in het Friese veenweidegebied

Als gevolg van het veenweidebeleid van de provincie Fryslân wordt het slootwaterpeil verhoogd. Of dit beleid u raakt, kunt u vanaf vandaag (11 mei) lezen op de website van Wetterskip Fryslân. Hier vindt u dan een kaart met toelichting van de peilverhoging. Wij adviseren u hiervan kennis te nemen.

Peilaanpassing
U weet wellicht dat in 2015 de Provincie Fryslân met de vaststelling van de veenweidevisie groen licht gaf om in het Friese Veenweidegebied de drooglegging te beperken door de waterpeilen te verhogen. Dit met als doel de bodemdaling van de veengebieden door veenoxidatie te vertragen, zodat het bijzondere karakter van het gebied, maar ook de landbouwfunctie in de toekomst behouden blijft.

Gevolgen sector
Het verhogen van het slootwaterpeil heeft gevolgen voor hoe wij als agrarische sector onze bedrijfsvoering kunnen blijven voeren. 600 boeren hebben tijdens de informatieavonden in maart 2016 laten zien hoe belangrijk dit onderwerp voor u is. Daarom hebben de gezamenlijke landbouwpartijen een tienpuntenplan geformuleerd om de uitvoering van de veenweidevisie voor de landbouw werkbaar te maken. Voor deze zeven landbouwbelangenorganisaties is dit dan ook de basis om de schouders onder de uitvoering van de veenweidevisie te zetten en mede sturing te geven aan de vertaling van visie en beleid naar uitvoering in het veld. We zijn namens u vertegenwoordigd in alle 19 klankbordgroepen, het programmateam Feangreide en het Bestuurlijk Overleg Feangreide.

Kaart is 11 mei beschikbaar
Of uw bedrijf te maken krijgt met peilverhoging ziet u op de kaarten die vanaf 11 mei beschikbaar zijn. Op de kaart staat per peilgebied aangegeven of de waterpeilen verhoogd moeten worden. Dat noemen we actieve peilverhoging. Of dat de peilen door verdere bodemdaling vanzelf binnen 10 jaar het nagestreefde niveau bereiken. Dat noemen we passieve peilverhoging. De kaart maakt duidelijk of er een actieve of passieve peilverhoging plaatsvindt. In de gebieden waar geen peilaanpassing op de kaart is aangegeven, wordt al voldaan aan de uitgangspunten voor de waterpeilen in het veenweidegebied. De kaarten met toelichting van de peilverhoging kunt u vinden op de website van Wetterskip Fryslan: www.wetterskipfryslan.nl/veenweide

Voor veengebieden wordt gestreefd naar een jaarrond slootpeil van gemiddeld maximaal 90 cm beneden maaiveld per peilvak. Voor klei-op-veengebieden streeft men naar een winterpeil van 90 cm beneden maaiveld en een hoger zomerpeil. De kaart geeft alleen aan of er sprake is van verhoging van het peil. De precieze zomerpeilen voor klei-op-veengebieden worden pas bepaald bij de gebiedsgerichte uitvoering. Het vertrekpunt is 60 cm beneden maaiveld, maar dat kan ook lager zijn als de landbouwfunctie te veel in het gedrang komt.

Vragen
Voor vragen over deze kaart kunt u contact opnemen met Wetterskip Fryslân: 058-292 22 22 (u wordt doorverbonden met een medewerker die betrokken is bij de veenweidevisie) of per mail veenweidevisie@fryslan.frl.

Meer weten?
Op de website van Provincie Fryslân vindt u alle informatie, vragen en antwoorden over de veenweidevisie. Ook kunt u zich hier aanmelden voor de digitale nieuwsbrief: www.fryslan.frl/veenweidevisie