Verzilting is een bedreiging

Verzilting is echt een bedreiging voor de landbouw en geen kans. Dat zei LTO Noord-regiobestuurder Tineke de Vries woensdagmiddag tijdens een bijeenkomst over boeren en klimaatverandering in Blija.

‘In het provinciehuis hoor ik nog te vaak dat we met zilte teelten moeten werken. Net alsof dat zo gemakkelijk is’, aldus De Vries.

Verzilting was het thema tijdens de bijeenkomst van Sense of Place waar vertegenwoordigers van Programma naar een Rijke Waddenzee, It Fryske Gea, LTO Noord en agrarisch collectief Waadrâne met elkaar in debat gingen. Plannen als Holwerd aan Zee noemt De Vries ‘prachtig’, maar zolang we niet weten wat precies de gevolgen zijn, moeten we er volgens haar niet aan beginnen. ‘Zout doet rare dingen met de bodem.’

Klaas Laansma van natuurorganisatie It Fryske Gea gaf aan dat hij te vaak ‘zoet is goed, zout is fout’ hoort. ‘De angst voor zout is groot. Wij willen geen zout water inlaten, maar meer brakke zones aanleggen, dat is goed voor onder andere de stekelbaars.’

De Vries vindt dat dit buitendijks moet gebeuren, en niet op binnendijkse percelen.