Kansen voor kokkelteelt bij kust

Boeren, waterschappen en provincies doen er verstandig aan proeven te doen met een paar honderd hectare zilte landbouw en de teelt van schelpdieren langs de kust van Noord-Holland, Groningen en Friesland.

Die oproep deed klimaatwetenschapper Pier Vellinga in Leeuwarden tijdens het eindsymposium Spaarwater van onderzoeksbureau Acacia Water.
Het verziltingsrisico neemt toe als gevolg van klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling,verwacht Acacia Water. Er ontstaat een verhoogd risico op watertekorten en gewasschade. Aanleiding voor het bureau om samen met onder andere LTO Noord, waterschappen en provincies bij enkele boeren antiverziltingsdrainage, on-dergrondse opslag van zoetwater en druppelirrigatie te ontwikkelen.

Het gaat niet alleen om het bestrijden van verzilting, maar er moeten ook andere stappen worden gezet, betoogde Vellinga. De komende tien jaar is de zoetwaterlens volgens de hoogleraar nog groot genoeg, maar over twintig jaar hebben boeren geen keuze meer. ‘Dan sta je met de rug tegen de muur als je niets doet.’
Vellinga gaf aan om bijvoorbeeld met kokkels te experimenteren. Kokkels kunnen meer per hectare opleveren dan aardappelen, schetste hij. ‘Aquaculturen in Frankrijk verdienen meer dan wij.’
Hoogheemraad Siem Jan Schenk van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier vindt ook dat er over andere vormen van teelten nagedacht moet worden. In de Wieringermeer is een proef met de teelt van krab. En bij de aanleg van de dubbele dijk bij Delfzijl zijn plannen voor zilte landbouw.

Zuinig op zoetwater
‘Maar zoute teelt wordt ook nog weleens door de politiek misbruikt om verzilting niet serieus te nemen’, waarschuwde Schenk. ‘We moeten ontzettend zuinig zijn op zoetwater.’
LTO Noord-bestuurder Tineke de Vries vindt dat ‘je het ene moet doen en het andere niet moet laten’. Ze gaf aan dat in de kuststreek pootgoedteelt een ‘hartstikke goed verdienmodel is. ‘Deze kip met gouden eieren kunnen we niet door een nicheproduct als zoute teelt vervangen.’
Ook mislukken proeven met zouttolerante gewassen nogal eens, stelde De Vries. ‘Dan is er onvoldoende zout water of juist te veel.’
De innovaties van Spaarwater leveren een bijdrage aan het verkleinen van de risico’s op verzilting blijkt uit de proeven. Bijkomend positief effect is verlaging van de emissie van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen naar de sloot. Onderzocht wordt hoe het project verder kan worden opgeschaald.


Bron: Nieuwe Oogst