Overheid te traag bij aanpak veenweidegebieden

De boeren in het veenweidegebied zijn grotendeels gereed om het veenweidegebied klaar te maken voor de toekomst. Het is echter de overheid die veel te traag opereert waardoor echte actie erg langzaam gaat. Deze kritiek komt niet uit boerenhoek, maar van directeur Hans van der Werf van de Friese Milieu Federatie.

Van der Werf deed zijn uitspraken tijdens een werkbezoek maandag van de VVD-Statenfractie bij biologisch melkveehouder Marten Dijkstra in Aldeboarn. Dijkstra staat derde op de lijst voor deze partij voor de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart. Met zijn bedrijf neemt hij deel aan verschillende pilots richting een toekomstgericht veenweidebeheer.
‘Wij pleiten al langer voor ge-biedscoöperaties die het mandaat krijgen om in het belang van boeren en burgers in een gebied, met het oog op de toekomst, keuzes over inrichting en omgang met de veenweides te maken’, stelt Van der Werf.

‘Het gebied Aldeboarn/De Dee-len, waar we nu bijeen zijn, is een regio waar boeren en burgers daarin al heel ver met elkaar zijn. In andere Friese regio’s zien wij dat ook gebeuren, alleen de overheid is er totaal niet klaar voor om concrete stappen te faciliteren.’
Van der Werf doelt daarbij onder andere op de oprichting van een grondbank, waarover volgens hem geen twijfel bestaat dat dat onderdeel moet zijn van herinrichting van het veenweidegebied. ‘Nu het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) eraan komt, moet je als overheid echt stappen zetten. Dat schiet totaal niet op, wat alle betrokkenen vaak frustreert.’

Helma Lodders, landbouwwoordvoerder van de VVD in de Tweede Kamer, woonde het overleg ook bij. Zij gaf eerlijk toe niet alle ins en outs van het dossier te kennen en zeker niet specifiek voor elk gebied. Juist om die reden pleit zij bij het dossier veenweidegebied vooral voor maatwerk.
‘In de Nederlandse politiek, zeker ook in Den Haag, zijn wij er goed in om overal dezelfde oplossing op te willen plakken. Dat werkt vaak niet goed en zeker niet is dossiers als deze’, stelt Lodders.
‘Het is juist aan de provincies om dit maatwerk via een integrale aanpak te faciliteren en helpen te realiseren. Zij kennen immers de verschillen tussen de regio’s. Meten is daarbij weten. Daarmee kun je op basis van feiten zaken verbeteren.’

Politieke druk
Aanwezige kandidaat-Statenleden en kandidaat-waterschapsbestuurders vroegen zich daarbij hardop af of tijd voor inzet op maatwerk wel wordt gegund. ‘De politieke druk vanuit veel andere partijen om op korte termijn waterpeilen te verhogen is hoog’, lieten zij weten.
‘Als het nodig is om meer feiten te verzamelen, moet je even pas op de plaats maken’, stelt Lodders. Zij kreeg daarin steun van Jan Roelsma van Wetterskip Fryslân. ‘Voor veel lopende pilots met waterpeilbeheer en onderwaterdrainage hebben we minimaal nog vier jaar nodig om tot gefundeerde conclusies te komen’, aldus Roelsma.

VVD-Tweede Kamerleden Helma Lodders en Aukje de Vries bij Marten Dijkstra in Aldeboarn.↔Foto: Langs de Melkweg


Bron: Nieuwe Oogst