Blijvend aandacht voor weidevogels

Henk de Jong van de Bond Friese Vogelwachten (BFVW) was vorige week te gast op de jaarvergadering van LTO Noord-afdeling Noardwest Frsylân. Aanleiding hiervoor is de weidevogelcampagne ‘Grutsk op ús greidefûgels’ ofwel ‘Trots op onze weidevogels’ in Friesland. Dit is een initiatief van Bond Friese Vogelwachten, provincie Fryslân, Agrarische Jongeren Friesland, Cumela, Kollektivenberied Fryslân en LTO Noord. Het is een doorlopend traject, waarbij blijvend aandacht wordt gevraagd voor weidevogels.

‘Vorig jaar zijn in het Provinciaal Overleg van LTO Noord nestkappen uitgedeeld, metalen hoesjes met pootjes’, vertelt afdelingsvoorzitter Johannes Joostema. ‘Die kunnen boeren plaatsen, maar ook bijvoorbeeld de eierzoekers. Het is voor hen vrijwilligerswerk, nog voor of na hun werk gaan ze in deze periode het land op om nesten te beschermen. Ik heb de nestkappen vorig jaar bij de vogelwachter in mijn dorp Minnertsga gebracht, die ze heeft verdeeld onder de eierzoekers.’

Nesten beschermen
Als Joostema land klaar gaat maken op zijn akkerbouwbedrijf, vraagt hij de vogelwachter of de nesten die zijn gemerkt, verlegd mogen worden. ‘Zo doen we allemaal ons best om de nesten te beschermen’, aldus Joostema. ‘Dat mag de burger weten, in de communicatie kunnen we hier nog wat in verbeteren.’
Blijvende aandacht is nodig voor weidevogelbescherming. ‘Met z’n allen moeten we hieraan denken’, aldus Joostema. ‘Met een klein beetje moeite kunnen we samen als boeren en vrijwilligers de natuur een handje meehelpen. Het zou toch mooi zijn als we met onze inspanningen kunnen zorgen voor een stijging van het aantal kievits, grutto’s en andere weidevogels in onze regio?’

Weidemengsel
In zijn inleiding gaf De Jong aan dat het voor melkveehouders mogelijk is om gratis 8 kilo weidemengsel aan te vragen bij de Bond Friese Vogelwachten, waarmee 1 hectare kruidenrijk grasland ingezaaid kan worden. ‘Kruidenrijk grasland trekt vogels die daar willen broeden’, zegt Joostema. Een melkveehouder gaf aan dat hij al 7 hectare heeft doorgezaaid met het weidemengsel. ‘Zo komen we ook tegemoet aan de wens van de burger, die graag een gevarieerd grasland ziet’, aldus de afdelingsvoorzitter.

Bron: Nieuwe Oogst