Fryske Akademy neemt veenweiden onder de loep

Het Biologisch en het Landbouwkundig Werkverband van de Fryske Akademy houden donderdag in nauwe samenwerking met Veenweide Fryslân een symposium over de veenweideproblematiek.

Centraal staat hoe het in Friesland en de rest van Nederland is gesteld met de kennis die nodig is om oplossingen te bieden voor de voortschrijdende bodemdaling.

Vragen die aan bod komen zijn:

  • Hoe is het veen te vernatten en welke effecten heeft dat op maaivelddaling en emissies van broeikasgassen?
  • Hoe is de wisselwerking tussen een natter veengebied en de regionale watersystemen?
  • Hoe is natter veen met een toekomstperspectief voor de landbouw te combineren?
  • Hoe kunnen natte teelten en ecosysteemdiensten bijdragen aan een nieuw toekomstperspectief?
  • Hoe kunnen natuur en landschap in het veenweidegebied worden versterkt?
  • Hoe zijn funderingen van gebouwen nat te houden?

De bijeenkomst op donderdag 11 april wordt gehouden bij Hogeschool Van Hall Larenstein, Agora 1 in Leeuwarden en duurt van 9.30 tot ongeveer 17 uur. Aanmelden kan via de Fryske Akademie.

Bron: Nieuwe Oogst