Friesland steekt geld in leefgebied insecten

Provincie Fryslân voert het komende jaar drie projecten uit die bijdragen aan bewustwording van de teruglopende insectenstand en het creëren van een beter leefgebied voor insecten. De provincie steekt hierin 150.000 euro.

De provincie voert de drie projecten uit naar aanleiding van de motie 'insectennetwerk'. Deze werd ingediend door GrienLinks samen met PvdA en SP. Hogeschool Van Hall Larenstein levert in het najaar van 2019 onderzoek op naar gebieden die insectenkerngebieden in Friesland met elkaar kunnen verbinden. Ook geeft de hogeschool aan welke acties nodig zijn om deze gebieden insectenvriendelijk te maken.

Voor deze maatregelen is in 2020 50.000 euro beschikbaar. Lokale initiatieven die de insectenpopulatie versterken, kunnen subsidie aanvragen uit het provinciale Iepen Mienskipsfûns. Hiervoor is in de laatste subsidieronde in 2019 50.000 euro beschikbaar.

Basisscholen
IVN ontwikkelt een lespakket voor basisscholen. Het lespakket neemt leerlingen mee in de problematiek van het teruglopende aantal insecten. Ook leren ze wat ze hier zelf aan kunnen doen. De kinderen leggen bijvoorbeeld bijentuintjes aan bij de basisscholen en plaatsen bijenhotels. Hiervoor stelt de provincie 48.000 euro beschikbaar.

Het aantal insecten is de laatste decennia sterk afgenomen. De gebieden waar insecten nog goed gedijen, zijn vaak geïsoleerd. Daarom treft de provincie maatregelen die de insectenstand verbeteren. De laatste jaren zijn al diverse acties ondernomen. Bijvoorbeeld door het stimuleren van plasdrasgebieden, randenbeheer en natuurinclusieve landbouw, ecologisch bermbeheer en de ondertekening van het bijenpact.

Bron: Nieuwe Oogst