verzilting akkerbouw

'Toename verzilting verontrustend'

Vanuit de Waddenzee stroomt jaarlijks ongeveer 47 miljoen kuub zout grondwater onder de zeedijk door naar het Friese zeekleigebied. Door stijging van de zeespiegel neemt de verzilting in 2085 met zo’n 20 procent toe.

Dit kan tot 2050-2100 worden afgeremd door bijvoorbeeld antiverziltingsdrainage. Hierbij worden percelen ontwaterd als dat nodig is, maar kan het drainagepeil omhoog voor het conserveren van zoet neerslagwater.

De maatregelen hebben wel weer tot gevolg dat in andere gebieden de verzilting toeneemt. Op langere termijn gaat de verzilting langzaam maar zeker door, stellen provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en drinkwaterbedrijf Vitens. Het zijn de opvallendste conclusies van een driejarige grondwaterstudie van de partijen. Ze bundelden hun bevindingen in de Grondwateratlas van Fryslân.

Verziltingscongres
Dagelijks bestuurder Jan van Weperen van Wetterskip Fryslân overhandigde de atlas dinsdag aan LTO Noord-bestuurder Tineke de Vries en directeur Hans van der Werf van de Friese Milieu Federatie. Dit gebeurde tijdens het internationale verziltingscongres in Leeuwarden.

Aanleiding voor het grondwateronderzoek is dat het zoute grondwater sneller door ondergrondse zandlagen landinwaarts stroomt, door de zeespiegelstijging en bodemdaling. ‘Het meeste water bevindt zich onder onze voeten, zo’n 95 tot 97 procent. Wat er gebeurt met het grondwater, raakt ons allen’, stelt Van Weperen.

Van Weperen noemde ook het waterbedeffect. ‘Wanneer we meer pompen in het veenweidegebied, versnelt dat de verzilting in het kustgebied. Organisaties moeten zich ermee gaan bemoeien.’

De Vries vindt de eerste resultaten ‘tamelijk verontrustend’. ‘47 miljoen kuub zoutwater is erg veel. Ook het waterbedeffect hebben we ons niet zo gerealiseerd.’

Dat een meet- en monitoringsys-teem een van de aanbevelingen is, stemt de regiobestuurder tot tevredenheid. ‘We hebben hiermee een start gemaakt met het project ‘Boeren Meten Water’. We weten nog te weinig over wat er onder onze percelen gebeurt. Verzilting is iets wat je niet ziet. Dat maakt het ook zo moeilijk. Veel collega’s willen het ook nog niet zien. Dat is jammer. Er liggen prachtige projecten die verder uitgevoerd moeten worden.’

Volgens Van der Werf hebben natuur en landbouw elkaar ‘keihard’ nodig. ‘We hebben soms akkefietjes. Maar wij moeten samen met deze studie aan de slag. Het moet onderdeel worden van de omgevingsvisie en we moeten een uitvoeringsprogramma ontwikkelen.’

Bron: Nieuwe Oogst