Oudegaasterbrekken niet stikstofgevoelig

In het afgelopen half jaar heeft LTO Noord veel energie gestoken in de discussie over de aanwijzing van stikstofgevoelige habitats in het Natura 2000 gebied Oudegaasterbrekken. Dit had tot gevolg dat de Minister geen besluit nam over de aanwijzing.

Hiermee was de kou echter nog niet uit de lucht. In het aerius-systeem dat gehanteerd wordt om vergunningaanvragen te toetsen, zaten genoemde habitattypen al ingebouwd. Dit had tot gevolg dat er door de provincie Fryslân in de beoordeling van aanvragen rekening gehouden zou worden met stukjes natuur die niet formeel als toetssteen aangemerkt zijn. Dit zou grote gevolgen hebben voor vergunningen in de regio Zuidwest Friesland.

Ondertussen is er op vragen van LTO Noord (gesteld in nauw overleg met ondernemersvereniging Súdwest Fryslan), een schriftelijke reactie van de Minister gekomen en is de kou uit de lucht. Ook binnen het Provinciehuis wordt de lijn van de Minister gevolg en wordt Oudegaasterbrekken niet als toetsgebied voor stikstof gehanteerd. Hetgeen ook terugkomt in de discussie over de gebiedsgerichte aanpak voor stikstof.