Meer bescherming voor weidevogel

Jagers krijgen in Friesland meer mogelijkheden om aan predatiebeheer en schadebestrijding van ganzen te doen. Een plan is om meer vrijstellingen te verlenen, in plaats van ontheffingen. Ook in Drenthe komt een gericht predatorenplan om weidevogels meer te beschermen.

Een meerderheid van de Friese Provinciale Staten lijkt volgende week in te stemmen met de startnotitie ‘aanpassing nota beheer en schadevergoeding’.
CDA riep het provinciebestuur woensdag op alles in het werk te stellen om het beleid nog voor het broedseizoen van volgend jaar effectief te maken. De motie werd ondertekend door PvdA, VVD, ChristenUnie en Forum voor Democratie.

‘Er moet gauw actie komen, het beleid moet ruimer en flexibeler. De vos, marter, zwarte kraai en ooievaar moeten anders worden beheerd. Predatie is een knop waar we gauw aan kunnen draaien’, stelt CDA-Statenlid Attje Meekma.

VVD vraagt aandacht voor professionele jagersteams. De partij ziet mogelijkheden om muskustrattenvangers van Wetterskip Fryslân hiervoor in te zetten.
‘Zij hebben bijna allemaal een jagersakte. Wanneer er een hulpvraag komt, bijvoorbeeld een vos die ze niet kunnen pakken in het weidevogelgebied, kan zo’n team worden ingezet’, zegt VVD-Statenlid Marten Dijkstra.

Predatorenplan
Ook in de Provinciale Staten van Drenthe werd deze week gesproken over faunabeheer. Een gericht predatorenplan moet de levensverwachting van Drentse akker- en weidevogels verbeteren. Alleen de huidige ontheffingen voor het bestrijden van de vos zijn volgens Provinciale Staten niet meer voldoende.

Een meer afgewogen beheer van de natuurlijke vijanden van de boerenlandvogel is volgens een meerderheid in de Drentse Staten nodig. Naast het verbeteren van hun leefomgeving. Provinciale Staten sprak zich daar woensdag over uit op initiatief van de fractie van Forum voor Democratie.

CDA-gedeputeerde Henk Jumelet zegt deze maand nog nieuwe plannen te verwachten van het Erm-beraad, het samenwerkingsverband van organisaties in Drenthe dat zich inzet voor behoud van de akker- en weidevogelstand. Het stelde een aantal jaren geleden het plan van aanpak op voor de redding van de Drentse akker- en weidevogel.

‘Ik verwacht nieuwe voorstellen voor biotoopverbetering en een predatieplan. Vanuit de Investeringsagenda Drenthe is daar de komende drie jaar ook geld voor’, laat Jumelet weten.


Bron: Nieuwe Oogst