Beroep tegenarcheologiebeleid

LTO Noord heeft bij de Raad van State beroep aangetekend tegen het bestemmingsplan Leeuwarden, partiële herziening archeologie. Het beroep richt zich op de regeling voor vergunningplicht in relatie tot de verstoring van de bodem en daarmee potentiële verstoring van de bodem als een agrarisch ondernemer wil bouwen.

Volgens LTO Noord is deze regeling tijdrovend en veroorzaakt deze onnodig administratieve lasten en onredelijk veel kosten voor de boeren. Dat staat niet in verhouding tot een betere bescherming van de archeologische waarden, stelt de belangenorganisatie.

LTO Noord vindt het onterecht dat vergunningplicht wordt afgemeten aan de oppervlakte van het te bouwen gebouw en niet wordt gerelateerd aan een mogelijke verstoring van archeologisch bodemarchief.

‘Het bestemmingsplan had immers tot doel om dit archeologisch bodemarchief op een afgewogen wijze te beschermen’, schrijft de belangenbehartiger in een aangetekende brief.


Bron: Nieuwe Oogst