Energieneutrale melkveebedrijven gezocht

Groningen kiest voor een doorstart Vruchtbare Kringloop

100 Groningse melkveehouders krijgen opnieuw de gelegenheid kennis en ervaring op te doen met kringlooplandbouw. Het project Vruchtbare Kringloop krijgt een tweejarig vervolg in de provincie Groningen.

In het programma staat een efficiëntere mineralenbenutting en optimaler gebruik van de bodem centraal. Dat is niet alleen goed voor de bodem- en waterkwaliteit en biodiversiteit, maar ook voor de resultaten van het melkveebedrijf.

Kringlooplandbouw is de toekomst
Landbouwminister Schouten ziet de omschakeling naar kringlooplandbouw als toekomstperspectief voor de landbouw in Nederland. Het project Vruchtbare Kringloop Noord Nederland is in lijn met de visie van het ministerie van LNV: verlaging van het verbruik van grondstoffen en een zorgvuldig beheer van bodem, water en natuur.

Doe mee!
Wilt u over schakelen op kringlooplandbouw en ‘planet proof’ worden? En wilt u aan de slag met thema’s als bodemvruchtbaarheid, bemesting en ruwvoerwinning? Dat kan in het project Vruchtbare Kringloop Noord Nederland. Kijk voor meer informatie op www.vruchtbarekringloopnoordnederland.nl