'Steenmarter grootste predato'

De steenmarter is in 2019 de belangrijkste predator geweest van weidevogelnesten in het Reitdiepdal en de Winsumermeeden. Bijna de helft van de predatiegevallen is toe te schrijven aan dit roofdier. Dat concluderen Collectief Groningen West en Het Groninger Landschap na onderzoek.

Ook de zwarte kraai is een belangrijke nestpredator. De vos kwam niet voor. Een verklaring hiervoor is volgens de onderzoekers het intensieve beheer van de vos in weidevogelgebieden. Er werden 91 nesten met cameravallen gevolgd. Bij 19 van deze nesten werd predatie als verliesoorzaak vastgesteld.

De partijen merken op dat 2019 een bijzonder jaar was vanwege de vele veldmuizen. Veldmuizen vormen een alternatieve voedselbron voor predatoren van weidevogels.

Hierdoor kan de nestpredatie in 2019 minder zijn geweest dan in een jaar waar geen veldmuizenpiek optreedt. Om een representatief beeld van het nestsucces en de invloed van de predatie te krijgen, bevelen zij aan om over meerdere jaren onderzoek te doen.

Bron: Nieuwe Oogst