Noordelijke leden staan centraal

Het regioteam Noord van LTO Noord kent wat verschuivingen in mensen en portefeuilles en is nu weer op volle sterkte. Regiomanager Paul Bos stelt zijn team van medewerkers graag voor. Resultaat behalen in de belangenbehartiging voor de leden in Friesland, Groningen en Drenthe staat voorop.

Taeke Wahle, Roel Visser en Riëtte Wollerich zijn de beleidsadviseurs voor de drie noordelijke provincies. Zij ondersteunen de regiobestuurders in hun provincie en hebben daarnaast eigen aandachtsgebieden. Wahle is beleidsadviseur in Drenthe en heeft het thema Infrastructuur (wegen, leidingen, hoogspanningsverbindingen) in zijn portefeuille. Visser is beleidsadviseur voor Friesland en heeft de portefeuille Natuur & Fauna (collectieven, Natura 2000, faunaschade en biodiversiteit). Wollerich adviseert de regiobestuurders van Groningen en heeft het thema Water & Bodem (waterschappen, Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW), kwaliteit, kwantiteit en veiligheid) en Markt & Maatschappij in haar portefeuille. Bij projectmatige belangenbehartiging worden andere partijen als financier betrokken. Belangenbehartiging is het doel, het project een manier om dat te bereiken. Zoals ‘Schoon erf, schoon water’ waarin Friese boeren werken aan minder erfafspoeling. Sybe van der Schaar, Niels Tienstra en Geert Kloetstra zijn de drie projectadviseurs voor de regio Noord. Zij helpen ideeën van leden en bestuurders realiseren. Van der Schaar heeft Agrarisch Natuurbeheer in zijn portefeuille, Tienstra DAW en Kloetstra Klimaat en Energie en het Nationaal Programma Groningen. Drie adviseurs hebben een coördinerende rol. Caroline Schrandt coördineert het DAW in Groningen/Drenthe. Bouwe Bakker is coördinator DAW Fryslân & landbouwadviseur voor het uitvoeringsprogramma ‘Veenweide Fryslân’. Hij zorgt voor de landbouwbelangen in dat projectteam. Mirjam Balkema is consulent duurzame melkveehouderij Drenthe.

Nieuwe leden
Karin Heeling-Uenk en Carolien Damminga zorgen voor de contacten met de leden. Heeling is als relatiebeheerder het aanspreekpunt voor leden en afdelingen. Damminga is ledenwerver en zorgt voor nieuwe leden.
Nieske Vonk is regioassistent en verantwoordelijk voor uitnodigingen, nieuwsbrieven, sociale media en website. Ze is het aanspreekpunt voor afdelingen, regiobestuur en team Noord. Anneke Venema is secretaresse voor landelijke sectoren. Zij zorgt voor de informatie vanuit de sectoren naar de leden en organiseert bijeenkomsten.
Kristel van Veen is sinds kort interim-communicatieadviseur. Zij adviseert over de strategische communicatie en onderhoudt de relatie met de pers. Paul Bos is teamleider en verantwoordelijk voor de portefeuilles Visie & Strategie en Kennis & Innovatie.

Kijk voor contactgegevens op www.ltonoord.nl/regio-noord

 

Bron: Nieuwe Oogst