Friese landbouw positief over Provinciaal Bestuursakkoord

Vanmiddag werd het Provinciaal Bestuursakkoord voor Fryslan gepresenteerd. De inhoud van het document met de titel 'vernieuwen in vertrouwen' raakt op diverse punten aan het belang van de land- en tuinbouw. Een eerste beschouwing van het akkoord brengt LTO Noord tot de conclusie dat er fundamenten zijn gelegd waar in gezamenlijkheid op gebouwd kan worden.

Deels nieuw College
Ook is bekendgemaakt dat Fryslan de komende vier jaar bestuurd wordt door vijf gedeputeerden. Naast de drie oud gedienden, Sietske Poepjes (CDA), Sander de Rouwe (CDA) en Johannes Kramer (FNP), zijn dat Avine Fokkens (VVD) en Douwe Hoogland (PvdA). Zij zullen het werk dat samenhangt met het Provinciaal Bestuursakkoord samen oppakken. Vanwege de portefeuilleverdeling zal LTO Noord voor het behartigen van de belangen van haar achterban met meerdere Gedeputeerden in gesprek moeten. 

Duurzaamheid landbouw
LTO Noord is gereserveerd over het geheel aan plattelandsambities dat in het akkoord wordt benoemd. Er wordt geïnvesteerd in zaken als CO2-uitstoot, natuur en biodiversiteit. Echter om op die terreinen stappen voorwaarts te maken is het nodig dat agrarische ondernemers in beweging komen. Tegelijkertijd is duidelijk dat een agrarische ondernemer alleen aan maatschappelijke doelen kan voldoen als er ook economisch perspectief is. Daar is in de uitrol van zaken veel aandacht voor nodig. LTO Noord boegbeeld van Friesland Peet Sterkenburgh: "Op bedrijfsniveau levert dit vragen en dilemma’s op die het nodig maken om boeren en tuinders bij te staan in de gevraagde transitie. Het akkoord vermeldt de mogelijke inzet van consulenten. Het is fijn dat de voorzet die LTO Noord op dit punt heeft gegeven via deze weg wordt ingekopt."  

Energietransitie
Het is duidelijk dat er geschakeld moet worden rond energie en de opwekking ervan. LTO Noord ziet mogelijkheden om agrarische ondernemers in de vorm van coaching te ondersteunen in stappen in verduurzaming op het terrein van energie. Het is goed dat in dit kader ruimte komt voor de realisatie van kleine windmolens (ashoogte 15 meter). Het pleidooi hiervoor vanuit LTO Noord is hiermee gehonoreerd. Minder gelukkig is LTO Noord met het feit dat de deur nu open wordt gezet voor grootschalige zonneweiden in uitgesproken landbouwgebied. De toelaatbaarheid van dergelijke ontwikkelingen moet in de ogen van LTO Noord niet alleen aan landschappelijke, maar ook landbouwkundige belangen worden getoetst. 

Veenweide belangrijk thema
Niet alleen vanuit het perspectief van de provincie maar ook vanuit de agrarische sector is veenweide een enorm belangrijk dossier. LTO Noord is content met de realistische koers die op dit dossier gevaren gaat worden. Zij ziet kansen in een aanpak met een taskforce en samen zoeken naar nieuwe oplossingen, die ook bijdragen aan de continuïteit van de landbouw in de veenweidegebieden. 

Verzilting krijgt aandacht
In het akkoord is verzilting een thema dat aandacht krijgt. Het is jammer dat de focus vanuit de provincie erg ligt bij het ondersteunen van zilte teelten. Maar tegelijkertijd hoopgevend dat een landbouwdeal verzilting wordt voorbereid. Gelet op het belang voor de land- en tuinbouw in het noordelijk deel van de provincie zal LTO Noord alles doen om aan te haken bij de in het akkoord gedane voorzet.

Grondbank in de maak
Met het oog op diverse maatschappelijke doelen die ruimte vragen is vanuit LTO Noord aangedrongen op het creëren van een grondbank. Daar lijkt nu inhoud aan te worden gegeven.

Alles overziend
Sterkenburgh:"Met de tekst van dit akkoord is nog niet alles tot in detail uitgewerkt. De grote lijn is echter dat de provincie de partners, waaronder LTO Noord, de mogelijkheid geeft om de uitwerking en de uitvoering op een gedragen manier gestalte te geven. Dit geeft houvast om vanuit het belang van de agrarische sector zaken mee op te pakken."