Veenweide LTO Nederland

Landbouwpartijen adviseren over Veenweiden

Gisteravond sprak Jaap Formsma, bestuurder van AJF, in bij de Provinciale Staten (PS) en het bestuur van het Wetterskip Fryslan over de veenweidenproblematiek in Friesland.

Hij sprak namens de 7 samenwerkende landbouwpartijen (LTO Noord, NMV, AJF, Kollektieven, Polderbelangen, Het Friesch Grondbezit en de biologische boeren). Samen vertegenwoordigen deze partijen meer dan 95% van de 900 boeren die in Fryslân door het veenweidebeleid geraakt worden. Voor alle 7 geldt dat goede landbouwgrond de basis is voor een gezonde bedrijfsvoering en een toekomstbestendig bedrijf. Formsma: “Een goede grond levert ons het rendement, gezond vee en het onderpand voor onze bedrijfsfinanciering. De meeste bedrijven zijn al grondgebonden en weten de kringlopen behoorlijk te sluiten. Alleen maar meer grond van mindere kwaliteit is juist voor biologische geen optie.”
Formsma reageerde op de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) waarin wordt voorgesteld om in drie sporen het veenweidebeleid voort te zetten. De 7 landbouwpartijen ondersteunen dit voorstel, maar hebben drie kanttekeningen en drie randvoorwaarden.

Top-down-beslissingen niet passend
De partijen plaatsen kanttekeningen. Elk kansrijk gebied heeft afgelopen jaren zijn eigen aanpak en dynamiek ontwikkeld. Een top-down-beslissing over welk gebied kansrijk is past hierin niet. Daarnaast vinden de partijen dat het hoog tijd wordt dat de ondernemers in De Hege Warren en die in de Lege Wâlden weten waar ze aan toe zijn Forsma: “Het draagt niet bij aan draagvlak om over gebieden te beslissen en niet met gebieden.”

Drie randvoorwaarden
De 7 landbouwpartijen hebben drie randvoorwaarden bij het plan. Ten eerste het investeren in het bedrijfseconomisch perspectief. Formsma: “Toekomstperspectief is het allerbelangrijkste voor draagvlak.” 
Daarnaast vragen de partijen om te investeren in bodemvruchtbaarheid en een gezonde bodem.Wij zien het als een gezamenlijke uitdaging om de conditie van de bodem te verbeteren, meer water en CO2 in de bodem vast te houden en daarmee de bodemdaling en emissies te beperken. Daar hebben we wel uw hulp bij nodig.” 
Tenslotte vraagt de groep om te investeren in samenwerking en draagvlak. Sinds de zomer van 2016 werken de landbouwpartijen samen met provincie, waterschap en andere partijen. Formsma: “We vertalen uw veenweidevisie naar beleid en uitvoering in het veld. Onze achterban doet mee aan proeven, projecten en gebiedsaanpakken.  Het feit dat wij meebeslissen over onze eigen toekomst levert draagvlak op bij onze collega’s. We hopen dan ook dat u waarde hecht aan draagvlak en daarom de samenwerking in het Bestjoerlik Oerlis Feangreide ziet als het belangrijkste adviesorgaan voor uw Colleges en uw Staten of algemeen bestuur en de Gedeputeerde verzoekt deze positie in de komende bestuursperiode te koesteren en te borgen.”   

Op 15 januari heeft het bestuur van PS een oordeelvormende bijeenkomst. Op 20 januari neemt het bestuur van het Wetterskip hun besluit en op 22 januari zal PS dit doen.