Bossenstrategie biedt geen kansen voor agrarische sector in regio Noord

LTO Noord regio Noord vindt dat er bij de aanplant van bossen niet naar landbouwgrond gekeken moet worden. Boeren en tuinders hebben de grond zelf hard nodig voor andere opdrachten, zoals de extensiveringsvraagstukken. Dat heeft LTO Noord regio Noord duidelijk gemaakt in een brief aan Gedeputeerde Staten van de provincies Groningen, Friesland en Drenthe.

Niet in gesprek over Bossenstrategie
LTO Noord regio Noord staat zeer gereserveerd ten opzichte van de ambities om kostbare landbouwgrond op te offeren en daar bomen te planten. “Wij gaan niet in op uitnodigingen van de noordelijke provincies om mee te denken over de plannen om de bossenstrategie te implementeren,” zegt Trienke Elshof, voorzitter regio Noord. “Vanuit collectief belang zien wij de ondersteuning van perceelsgewijze aanplant van bos of het stichten van landgoederen, met excuus om een huis te mogen bouwen in het buitengebied, in landbouwgebied of op landbouwgrond niet als een kans voor de agrarische sector.”

Geen kostbare landbouwgrond opofferen
“Het is vooral wrang dat de overheid opnieuw kiest voor nieuwe landbouw-vreemde functies in het landelijk gebied. Terwijl de ruimte voor de landbouwkundige productie in Nederland al schaars is”, vervolgt Elshof. “Zo is er al de reguliere ruimte-claim die voortkomt uit bouwen en infrastructuur, de aanleg van zonne-akkers en de aanslag op ruimte voor het robuust maken van Natura 2000-gebieden.”

Consequenties voor open landbouwgebied
Ook stelt LTO Noord dat bomen in een vooral open landbouwgebied consequenties hebben. De landbouwstructuur wordt door bos of bossages verstoord en de gebruikswaarde van aanliggende gronden wordt aangetast. Denk ook aan beschaduwing, beworteling, bladval of ongewenste nest- en rustplaatsen voor predatoren van bijvoorbeeld weidevogels.

Kansen voor individu
Waar LTO Noord als collectief geen kansen ziet voor het bossenplan, kan het plan een individuele ondernemer wellicht wel helpen om binnen een verdienmodel een bijdrage te leveren aan biodiversiteits- of klimaatopgaven. “Ons beeld is dat dit zich voor de noordelijk provincies beperkt tot versterking van bestaande landschapselementen of beperkte aanplant op erven. Het zou goed zijn als overheid zorgt voor een helder en structureel financieel kader, om dit voor agrariërs aantrekkelijk te maken”, vindt Elshof.

Ambities Bossenstrategie van het Rijk
Minister Schouten werkt momenteel aan de uitwerking van een Bossenstrategie die zij na de zomer zal presenteren. Schouten streeft naar de aanplant van 6,2 miljoen bomen in de komende tien jaar. Zij denkt daarvoor 37.000 hectare nodig te hebben. Ze wil deze ruimte vinden in bestaande natuur, steden, dorpen en op landbouwgrond. Vanuit de koppeling aan de hoeveelheid bestaand bos in een provincie zal er een vertaling mogelijk zijn van die ambitie in getallen per provincie.

Meer informatie
Meer informatie over de bossenstrategie vindt u hier..