Op naar een nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Vanaf 2015 is er een Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), waarin de hectaretoeslagen, gebaseerd op historische gegevens, toegroeien naar een vast bedrag per hectare, de zgn. flatrate.

Binnen nauwe kaders hebben de Europese lidstaten enige vrijheid voor eigen invulling. Daarnaast kan er een vergroeningsbijdrage worden verkregen als er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan (o.a. 80% grasland van oppervlakte bedrijf bij melkveehouderij en bepaalde nagewassen in de akkerbouw). Ook wordt van de van Brussel verkregen financiën via het ANLB het agrarisch natuurbeheer mede betaald.

Actief samenwerken
Juist die collectieven van boeren maken samen, binnen kaders, een plan met elkaar, waarbij de leden een contract onder voorwaarden sluiten met hun collectief. Het collectief sluit vervolgens een contract met de overheid en zorgt voor toezicht en ook uitbetaling aan de deelnemende boeren. Tevens kunnen nog via POP 3, plattelandsprojecten financiële hulp krijgen via provincies en/of waterschappen. Zo krijgt het project Schoon Erf Schoon Water ook via de provincie Fryslân medefinanciering vanuit Brussel. Door LTO is er bij het samenstellen van dit GLB sterk gelobbyd, dat vrijwel ieder bedrijf aanspraak op de vergroeningsbijdrage kan maken. Dit is toen goed geslaagd. De eisen voor vergroening zijn met enige inspanning voor bijna ieder bedrijf haalbaar.

Keuzevrijheid
Vanaf 2021 komt er een nieuwe, zesjaarlijkse, periode voor het Europees landbouwbeleid. Andere onderwerpen zoals migratiebeleid en veiligheid gaan zwaarder wegen en eisen dus meer geld uit de EU-begroting. Er is weinig bereidheid van de lidstaten om financieel meer bij te dragen. Ook Nederland roept dit. Dan maar wat minder geld naar landbouw. Ook de Brexit tast de EU-begroting zwaar aan. Oosterse landen binnen de EU roepen om extra ondersteuning vanwege hun achterstand in ontwikkeling en oud-lidstaten vragen consistentie van bijdragen in relatie tot kostenniveau en zwaardere milieudoelen en dierwelzijn c.q. huisvestingeisen. Maar de lidstaten roepen wel om meer vrijheid bij de invulling.

Collectief benutten
In de conceptvoorstellen van Eurocommissaris Hogan zit dan ook meer keuzevrijheid voor de lidstaten voor milieu en klimaatdoelen en mogelijkheden voor bijdragen aan innovatie en onderzoek naar voedsel, landbouw en plattelandsontwikkeling. In Nederland is de discussie dan ook al los over het verbinden van duurzaamheids- en biodiversiteitseisen aan het verkrijgen van de betalingsrechten. Sommigen willen ze er zelfs helemaal van af laten hangen. Enkele Agrarische Natuurverenigingen zijn via BoerenNatuur al met pilots bezig, hoe dit ingevuld kan worden. Zij hebben immers ervaring met het maken van voorwaarden en kunnen dit collectiefbeheer regelen. Slechts een klein deel van onze boeren is actief binnen een collectief en daarmee gaat dit aan de meeste boeren voorbij.

GLB ver van uw bed?
Hoe en/of in welke mate onderwerpen als perceelsrandenbeheer, weidevogelbeheer, kruidenrijkgrasland, hoog water, klimaateisen en wellicht ook dierwelzijnseisen daar een plek in krijgen, daar kunnen we het komende jaar nog over meepraten! Ik merk dat dit onderwerp ons (nog) te weinig bezighoudt. Boeren zijn druk bezig en denken ‘dit is allemaal nog ver van mij bed’. We weten hoe de teneur in ons Haagse is, wat meer boerenverstand is daar wel nodig! Willen we een toekomstige uitwerking van het nieuwe GLB, die ons nog enigszins past, dan zullen we actief aan de slag moeten.

Daarom: zet komend winterseizoen dit onderwerp organisatiebreed op de agenda. Uitleggen waar we staan en hoe de toekomst er uit kan zien. Met elkaar het pad trekken zodat onze vertegenwoordigers in Den Haag ons boerenidee mee kunnen nemen.

Werk aan de winkel voor ons allemaal.

Peet Sterkenburgh

Peet Sterkenburgh

Boegbeeld Friesland. Regionaal aanspreekpunt voor Natuur & Fauna.

Naar alle weblogs van Peet Sterkenburgh

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.