Beter water is boerenbelang

Aanscherping van het mest- en mineralenbeleid, zwaardere eisen aan het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en de wens om ons oppervlaktewater schoner te krijgen. Of je het als boer nou wilt of niet, het zijn maar enkele van de maatschappelijke wensen waar we mee te maken krijgen.

En dan kun je twee dingen doen: afwachten en alles over je heen laten komen of zelf in actie komen en de regie nemen. LTO Noord en haar leden gaan voor het tweede scenario. Dat doen we vanuit de overtuiging dat het ons uiteindelijk verder helpt. Door als sector het initiatief naar ons toe te trekken, kunnen we meer voor elkaar krijgen.

In Gelderland werken we op verschillende plekken samen met waterschappen, drinkwaterbedrijven en anderen aan een toekomstbestendig watersysteem. Onze inzet is erop gericht om maximaal te profiteren van gebiedsprocessen en boeren onderdeel te laten zijn van de oplossing. 

Betere peilbesluiten

In de Gelderse Vallei en op de Veluwe zet LTO Noord zich in voor betere peilbesluiten. Met beter bedoelen we dan zowel het eindresultaat als het proces ernaartoe. Zorgvuldiger kijken naar de manier waarop waterpeilen worden bepaald en ingesteld, biedt boeren namelijk kansen. Zo kan peilgestuurde drainage meerdere belangen dienen. 

En wie aan water en schade denkt, denkt meestal aan een teveel ervan. Maar droogte, veroorzaakt door een tekort aan neerslag of een gebrekkige aanvoer van water, is voor boeren minstens zo belangrijk. 

Zoetwateraanvoer

Daarom is het niet meer dan logisch dat LTO Noord zich binnen het programma Zoetwateraanvoer Oost-Nederland inzet voor een duurzame watervoorziening. Vragen als ‘hoe kan ik op individueel of regionaal niveau water vasthouden’ of ‘welke aanpassingen kan ik op mijn bedrijf doorvoeren om beter om te kunnen gaan met droogte’ passeren daar de revue; evenals de antwoorden natuurlijk. We besteden al met al veel energie in het informeren van boeren over stappen die ze zelf kunnen zetten. Hierbij speelt ook zorgvuldig bodembeheer een rol.

Meer informatie

Thema Water

Deltaplan Agrarisch waterbeheer

Zoetwateraanvoer Oost-Nederland

Landbouw op peil