Hek - weiland

Actieplan 'Natuurinclusieve landbouw' zet in op nieuwe verdienmodellen

Alle Gelderse landbouwbedrijven met grond verleiden om in 2027 natuurinclusief te werken.

Die ambitie hebben LTO Noord, de Gelderse Natuur en Milieufederatie en de agrarische collectieven zich gesteld in het gezamenlijke actieplan voor natuurinclusieve landbouw in Gelderland.
 
'Dat is een pittige ambitie, maar ik denk dat het kan', aldus Carla Evers, regiobestuurder LTO Noord regio Oost. ‘De weg naar natuurinclusief werken is geen vaststaande route. De boer moet het kunnen invullen op een manier die bij hem past’, stelt Evers.
Ze benadrukt dat de uitvoering in samenwerking met boeren opgepakt wordt. ‘Wij vinden het essentieel dat boeren beloond worden voor hun inspanningen voor het verbeteren van de biodiversiteit en het landschap’, zegt Evers. ‘Natuurinclusieve maatregelen en kringlooplandbouw moeten geen kostenpost zijn, maar een inkomstenbron voor onze boeren.’
 
Samen schouders eronder
‘Het mooie van dit actieplan vind ik dat de drie initiatiefnemers er samen de schouders onder zetten, met daarbij ondersteuning van Natuurmonumenten, Geldersch Landschap & Kasteelen, Stichting Landschapsbeheer Gelderland, Gelders Particulier Grondbezit en IVN Gelderland. Het is onze gezamenlijke ambitie en aanpak. Al deze partijen nemen hun verantwoordelijkheid in deze opgave. Wij vragen de boeren: ‘hoe kunnen we jullie helpen om natuurinclusieve landbouw toe te passen in jullie bedrijfsvoering, wat hebben jullie hierbij nodig?’. We pakken het met de boeren op en hebben oog voor de verscheidenheid binnen de agrarische sector.’
 
Passende vergoeding
Er ligt een pittige opgave volgens Evers. Tegelijkertijd ziet ze kansen voor boeren om bij te dragen aan dit maatschappelijk vraagstuk. ‘Ik weet dat de term natuurinclusieve landbouw niet bij iedere boer evengoed valt. Laten we daar overheen stappen. De term helpt ons nu in de verbindingen vinden tussen samenleving en boer. Wij boeren altijd al met de natuur. Met hulp van het actieplan kunnen we zoeken naar passende verdienmodellen. Wij leveren een maatschappelijke dienst en daar hoort een passende vergoeding tegenover te staan. Dan gaat het om een hogere prijs voor producten, maar ook bijvoorbeeld om gunstigere leningen of groene subsidies.’
 
Gelderse politiek
Het actieplan is maandag door de initiatiefnemers aangeboden aan de Gelderse politiek. Want hulp van Provinciale Staten in de vorm van financiële bijdrages en stimulerend beleid is noodzakelijk om de ambitie te kunnen halen. . De organisaties willen aansluiten bij al bestaande initiatieven in provincie Gelderland, zoals het Actieplan akker- en weidevogels en Vruchtbare Kringloop Gelderland. Ongeveer 14 procent van de boeren is al actief in agrarisch natuurbeheer via de collectieven.
 
Inspelen op verandering
‘Ik ben ervan overtuigd dat boeren dit op kunnen pakken’, stelt Evers. ‘Boeren spelen al honderd jaar op veranderingen in. Kijk bijvoorbeeld naar  het gebruik van mest en gewasbeschermingsmiddelen nu ten opzichte van twintig jaar terug. Je hebt nu meer gewasopbrengst en minder kosten.’

Actieplan en persbericht
Het actieplan kunt u hier downloaden.
Tevens is er een persbericht verstuurd, dat vindt u hier.