Landschap - Weg

LTO Noord ziet forse uitdagingen in het Gelderse coalitieakkoord

Vorige week maandag verscheen ‘Samen voor Gelderland’, het provinciale coalitieakkoord 2019-2023. Hierin staan flinke ambities voor duurzame landbouw, kringlopen, biodiversiteit, klimaatadaptatie en energietransitie. De provincie wil deze ambities samen met de partners oppakken. ‘Dat vinden wij positief. Dit zijn thema’s waar we een rol in kunnen spelen en oplossingen voor hebben’, aldus Ben Haarman voorzitter van LTO Noord Regio Oost.

Landbouw met een verdienmodel

Boeren en tuinders zijn een onmisbare economische pijler en kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op het gebied van landbouw, natuur en milieu, zo valt in het akkoord te lezen. De uitdaging wordt: voedselproductie met herstel van biodiversiteit, landschappen en kringlopen. De provincie zet in op een natuurinclusieve kringlooplandbouw met een duurzaam verdienmodel. En wil hiervoor een stevig investeringsbudget inzetten om boeren te ondersteunen. Haarman: ‘ik ben hier positief over, omdat dit past bij het actieplan natuurinclusieve landbouw, waar wij zelf partner in zijn. We hebben oplossingen, maar kunnen het niet alleen en niet zonder een passende beloning. Ik vind het evenzo belangrijk dat het stimuleren van de intensieve veehouderij en de plantaardige sectoren expliciet wordt genoemd door de provincie. Dit zijn belangrijke sectoren in Gelderland.’

 

Energie en klimaat

De coalitiepartijen committeren zich aan een reductie van CO2 van 55% in 2030. Dit ligt vast in het Gelders energieakkoord, dat wordt doorontwikkeld en uitgevoerd. Het tempo van energiebesparing en hernieuwbare energie moet omhoog, vindt de coalitie. Daarnaast willen de coalitiepartijen regionale klimaatstrategieën ontwikkelen en de agrarische sector helpen de afgesproken doelstellingen in het klimaatakkoord te halen. ‘We hebben als landbouw al belangrijke stappen gezet bij dit onderwerp. Wij gaan onze verantwoordelijkheid niet uit de weg, het is goed dat de provincie ons wil helpen. Dat schept vertrouwen’, aldus Ben Haarman.

 

Faunabeleid, landinrichting

In het coalitieakkoord is verder te lezen dat de omvang van wildpopulaties nauwkeurig moet worden bepaald. Preventieve maatregelen hebben de voorkeur boven het uitbetalen van schade. In het akkoord wordt gesproken over ‘roofdieradaptatiemaatregelen’ om vee te beschermen. Haarman: ‘Dat slaat in ieder geval op de wolf. Wij blijven hier uitermate kritisch over. Ook bij roofdieren moet het voorkomen van schade uitgangspunt zijn’.

Het belang van een goede verkaveling en weidegang wordt ook genoemd. De coalitiepartijen willen onderzoeken of met een nieuwe ronde van landinrichting via grondruil een impuls kan worden gegeven aan duurzame landbouw in combinatie met landschap en watergangen.

 

College van Gedeputeerde Staten

Het college van GS zal bestaan uit 6 gedeputeerden: VVD (2), CDA, PvdA, Groen Links en Christenunie. De SGP maakt geen deel uit van het college, wat oorspronkelijk wel de bedoeling was, maar heeft verklaard constructief te willen samenwerken. Ben Haarman: ‘We kunnen terugzien op een goede samenwerking in het verleden en we verheugen ons erop om ook weer met dit nieuwe college tot goede afspraken te komen over de uitdagingen waarvoor we staan’.