Bloeiende akkerranden

Boeren doen al veel aan natuurinclusieve landbouw

Joost van der Hoorn, student Applied Animal Science aan Van Hall Larenstein, bracht voor LTO Noord in beeld hoe boeren en organisaties in Gelderland bezig zijn met natuurinclusieve landbouw. Belangrijke conclusie is dat er één definitie moet komen voor natuurinclusieve landbouw. LTO Noord kan initiatiefnemer zijn om alle partijen die zich samen inzetten voor natuurdoelen en een verdienmodel voor de boer, op een lijn te krijgen.

Wat was de onderzoeksvraag?
‘Hoe kunnen de via het Actieplan Natuur Inclusieve Landbouw verbonden grondgebruikers, maatschappelijke organisaties en overheden hun gezamenlijke doel bereiken op het gebied van natuur inclusieve landbouw en biodiversiteit? Er zijn doelen omschreven die in 2027 behaald moeten zijn. Wat is ervoor nodig om deze te kunnen behalen?
‘Hiervoor heb ik boeren, medewerkers van onder andere Wageningen University & Research, ForFarmers, FrieslandCampina, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten geïnterviewd.
‘Mijn beeld is dat boeren al veel doen aan natuurinclusieve landbouw, variërend van slootkantenbeheer tot een verlate maaidatum, maar dat dit niet wordt gezien door beleidsmakers en burgers.’

Wat viel op?

‘In Noorwegen, waar ik drie jaar op een kleinschalig veebedrijf heb gewerkt, staat de boerderij voor ‘natuur’. Er is geen onderscheid in ‘natuur’ en ‘landbouw’. In Nederland zijn dit twee gescheiden werelden geworden.
‘Maar om natuurinclusieve landbouw een kans te geven, is het een must dat boeren en organisaties zoals Natuurmonumenten gaan samenwerken. Anders komt dit niet verder van de grond en werkt het tegen je, als je er vanuit je eigen standpunt in blijft zitten.’

Welke aanbevelingen hebt u voor LTO Noord?

‘Zorg voor één gezamenlijke definitie voor natuurinclusief boeren, zodat iedereen er hetzelfde onder verstaat.
‘Pleit voor soepeler regelgeving en financiële ondersteuning voor boeren om te kunnen experimenteren met natuurinclusieve landbouw.
‘Focus op het onderwijs, dit is nu nog te veel op productie gericht, terwijl er volgens mij kansen liggen voor natuurinclusief boeren.
‘En organiseer bijeenkomsten, workshops en events om ondernemers te enthousiasmeren en motiveren voor natuurinclusief boeren.’

Bron: Nieuwe Oogst