druppelirrigatie

Demonstratieprojecten bij Waterwijs boeren Gelderland

Bij het project Waterwijs Boeren Gelderland lopen vanaf nu acht demonstratieprojecten om de nitraatuitspoeling naar het grondwater vanuit de landbouw terug te dringen. Ook volgen er kennisbijeenkomsten.

Het project Waterwijs Boeren Gelderland is zo’n 1,5 jaar geleden gestart. Het heeft tot doel om in drie waterwingebieden in Gelderland – 1. Dinxperlo, 2. Haarlo – Olden – Eibergen, 3. ‘t Klooster, de nitraatuitspoeling naar het grondwater uit de landbouw terug te dringen.
 
Kennisdeling
Naar aanleiding van gevoerde keukentafelgesprekken met agrariërs in de drie gebieden is er een inhoudelijk programma voor kennisdeling samengesteld op basis van de wensen die door de agrariërs zelf naar voren zijn gebracht. Uiteraard leveren deze agrariërs zelf een bijdrage, direct of indirect, aan het terugdringen van de nitraatuitspoeling uit de landbouw. 
Uitgangspunt is dat de kennisdeling voor de groep melkveehouders, de grootste groep, per projectgebied wordt georganiseerd. Daarnaast zijn, vanuit de driegebieden samen, één groep akkerbouwers en een groep ‘overig’  [alleen in 't Klooster] samengesteld. De groepen overig bestaat uit jongveeopfokkers, gestopte boeren die de grond verhuren of hobbymatige bedrijven. Ook deze groep heeft een aandeel in het grondgebruik en kunnen kennis opdoen om de uitspoeling van nitraat te verminderen. 
 
Bemestingsplan
Alle melkveehouders deelnemers aan Waterwijs Boeren hebben inmiddels een bemestingsplan ontvangen. Er zijn metingen gedaan waardoor precies is vast te stellen welk perceel uitspoelingsgevoelig is. Onder andere hierdoor wordt het mogelijk om perceelspecfiek te bemesten.
 
Vanaf juni 2020 lopen de volgende demonstratieprojecten:
  • Mobiele druppelirrigatie in maispercelen [Dinxperlo];
  • Gebruik van druppelirrigatie in de teelt van herfstprei;
  • Gebruik compost voor een betere bodemstructuur en bodemweerbaarheid;
  • Effect van Zeoliet op perceel winterprei;
  • Water bij de mest;
  • Stikstofmeting per perceel;
  • Grondbewerking in relatie tot nutriënten en waterconservering;
  • Diverse vormen van druppelirrigatie Mais monitoren.
De komende tijd worden per gebied diverse kennisbijeenkomsten georganiseerd. Er zijn ook plannen om een ‘crossover’ bijeenkomst te organiseren waarbij agrariërs uit het ene gebied, demonstratieprojecten in het andere gebied gaan bezoeken.
 
Waterwijs Boeren Gelderland is een van de projecten van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.