Nieuwe oplossing Roezebeek zorgt voor natuurherstel en behoud landbouwgrond

De bestuurlijke adviescommissie van het Natura 2000-gebiedsproces Springendal-Dal van de Mosbeek heeft een besluit genomen over bescherming van de natuur bij de Roezebeek.

Belangrijkste doel in dit deel van het Natura2000 gebied is het stoppen van de achteruitgang van alluviaal bos. Om uitspoeling van meststoffen tegen te gaan, wordt ingezet op evenwichtsbemesting en zal de teelt van gewassen die uitspoelingsgevoelig zijn, zoals mais, niet meer mogelijk zijn. Dit is een beter alternatief dan het volledig stoppen van bemesting, waar eerst sprake van zou zijn. Die percelen zouden dan landbouwkundig nauwelijks meer interessant zijn.

LTO Noord regio Oost is trekker van dit gebiedsproces en zet zich ervoor in om Natura 2000 doelen in dit gebied te realiseren met zo weinig mogelijk impact op de omliggende agrarische sector. Met dit besluit wordt hieraan tegemoetgekomen en daarom is LTO Noord tevreden met dit resultaat

Lees meer, klik hier...

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.