land van waarde

‘LandvanWaarde’ in the picture

Tien beleidsmedewerkers van provincie Overijssel waren 3 september te gast bij LTO Noord-afdeling Salland. Zij bezochten drie melkveehouders die deelnemen aan het project ‘LandvanWaarde’ in Heino en Wijhe. ‘Er is aandachtig naar elkaar geluisterd’, zegt melkveehouder Wim Wijnhout uit Wijhe.

Er komt veel op de agrarische sector af in Overijssel. Naast de stikstofproblematiek hebben de boeren te maken met maatschappelijke doelen op het gebied van onder andere klimaat, water, bodem, biodiversiteit en natuurinclusieve landbouw.

Reden voor LTO Noord-afdeling Salland om ambtenaren die zich bezighouden met het beleid voor het landelijk gebied, uit te nodigen voor een bezoek. In eerste instantie zouden dertig ambtenaren ‘de boer op’ gaan, maar vanwege de coronamaatregelen was dit aantal beperkt tot tien.

Jos van Leussen, beleidsontwikkelaar van de provincie, vraagt zich in zijn inleiding af of het mogelijk is alles integraal te benaderen. Is er op bedrijfsniveau een set eenduidige meetbare doelen en maatregelen samen te stellen? Hoe scheppen we hiervoor de juiste voorwaarden? En hoe gaan boeren, overheid, ketenpartijen dit met elkaar invullen en komen we van doelen tot passende uitdagingen?

In Salland doen dertig boeren mee aan ‘LandvanWaarde’, een project dat draait om het belonen van agrarisch natuur- en landschapsbeheer door krachten te bundelen. Het project is een initiatief van stichting Courage in samenwerking met Landschap Overijssel en het Nationaal Groenfonds.

Ellis Lugtenberg, melkveehouder in Olst, legt uit hoe in ‘LandvanWaarde’ een regioplan en bedrijfsplannen op de dertig deelnemende bedrijven tot stand zijn gekomen. Ze gaat in op welke verbindingen er zijn gelegd en tot waarde zijn gebracht, zoals een verdienmodel voor extra inzet voor natuur. ‘Het ‘stapelen’ van beloningen is belangrijk, zodat de beloning niet afhankelijk is van één subsidie’, stelt Lugtenberg.

De drie bedrijven die worden bezocht, zijn divers wat betreft omvang, bedrijfsvoering en type ondernemer. Op het erf laten de drie ondernemers zien hoe verschillende onderwerpen op de werkvloer van de boer samenkomen en welke dilemma’s worden ervaren.

Gemoedelijke sfeer
De gesprekken op de bedrijven verlopen in een open en gemoedelijke sfeer. ‘Er komt veel op ons af. Ambtenaren en boeren staan ver van elkaar af. Het is belangrijk om elkaar zo te spreken. Dat moeten we vaker doen’, vindt melkveehouder Gert Hofmeijer uit Heino. Wijnhout: ‘Er is aandachtig naar elkaar geluisterd.’

Melkveehouder Marcel Loeters uit Wijhe vult aan: Het is fijn om van beide kanten de beweegredenen te kennen en goed dat je je eigen verhaal kwijt kunt.’ Henny Schuman van provincie Overijssel: ‘Het is goed dat we zijn uitgenodigd. We komen graag nog een keer terug en dan met een grotere groep vanuit de provincie.’

LTO Noord Fondsen heeft financieel bijgedragen aan het project 'Land van Waarde'. 


Bron: Nieuwe Oogst