Landschap - Weg

2021 komt er aan… Wat gaan we voor jou doen?

In de regiobestuursvergadering van regio Oost van november hebben we stil gestaan bij de focus van onze inzet in 2021. Om invloed te hebben moeten we in alle dossiers en thema’s waarop we jullie belangen behartigen in Gelderland en Overijssel steeds de afweging maken: waar besteden we wel en geen tijd aan.

Begin vorig jaar hebben we in afstemming met de afdelingsbestuurders van Oost onze speerpunten 2020 bepaald met als kern dat we iedere dag op alle dossiers werken aan verdienvermogen, (beleids)zekerheid en verbinding met de maatschappij. Deze willen we ook voor 2021 als toetssteen hanteren in ons dagelijks werk. We hebben gemerkt dat dit ons helpt om de juiste keuzes te maken in de veelheid van dingen waar onze aandacht voor gevraagd wordt. We hopen dat jullie dit ook hebben gemerkt in de resultaten die we in 2020 hebben behaald (zie resultaten 1e kwartaal, 2e kwartaal, 3e kwartaal)

In september is de nieuwe strategische visie van LTO Noord richting 2025 gepresenteerd. Naast bovengenoemde speerpunten bekennen we in deze visie nadrukkelijk kleur dat wij als LTO Noord staan voor goed ondernemerschap in heden en toekomst, met bestaande en nieuwe verdienmodellen. En dat we dit allereerst zelf, maar zeker ook via samenwerking met partners (andere agrarische belangenbehartigers, overheden, keten en maatschappelijke organisaties) willen bereiken.

Voldoende plannen en visie om in 2021 weer voor jullie aan de slag te gaan!

We verwachten dat in 2021 veel aandacht gaat naar de gebiedsaanpak stikstof en andere ruimtelijke opgaven die provincies hierin vervlechten, zoals energie-opwekking. Ook zal er veel aandacht worden gegeven aan de randvoorwaarden voor nieuwe verdienmodellen. Overheden zien dat nieuwe verdienmodellen nodig zijn, maar realiseren zich onvoldoende dat hier al heel veel in geëxperimenteerd is in de afgelopen decennia en dat het niet zo eenvoudig is om de kassa te laten rinkelen voor allerhande wensen vanuit de samenleving.

Als regiobestuur kiezen we er daarnaast voor om in 2021 veel tijd te investeren om met jullie in contact te zijn, zowel digitaal, via enquêtes als ‘ouderwets’ in huiskamers of zaaltjes. Wij willen beter weten wat er bij jullie leeft en speelt, om dit te kunnen vertalen in een goede inzet in de breedte van de sectoren die er in Oost Nederland zijn. Onder andere doen we dit door de voorjaarsbijeenkomsten die we begin 2019 hadden gepland, maar door Corona gestaakt zijn, als nog te organiseren.

Met dat betere contact willen we vandaag direct starten: in december en januari werkt het regiobestuur aan de jaarplannen per thema (Water en bodem; Natuur en fauna; Markt en Maatschappij; Landelijk gebied (RO, energie, pacht)). Zij doen dat in samenspraak met de portefeuillehouders van de afdelingen op deze thema’s. Maar natuurlijk is jouw input ook waardevol en welkom! Heb jij input of aandachtspunten die we echt mee moeten nemen in deze plannen? Geef het door via dit formulier of bel/mail de betreffende portefeuillehouder in het regiobestuur.