Bekijk nu alle vragen en antwoorden van het webinar Faunaschade

Er kwamen tijdens het webinar over Faunaschade ontzettend veel vragen binnen. De sprekers geven antwoord op alle vragen, ook die tijdens het webinar niet aan bod kwamen.

Er werden tijdens het webinar 'Faunaschade? Laat je schadevergoeding niet liggen' ontzettend veel vragen binnen via de chatfunctie. Deze vragen, zowel diegenen die tijdens het webinar behandeld zijn als die niet aan bod kwamen, vindt u hieronder. De vragen zijn verdeeld over de drie sprekers. 

Vragen aan Mark Westenbrink van BIJ12

Bij ons in de afdeling is een glastuinder die veel schade heeft door kraaien die noten op de kas laten vallen. Dit is indirecte schade, maar wordt niet vergoed! Kan hier wat aan gedaan worden?
Alleen directe schade aan gewassen door vraat, graven, wroeten of vegen komt voor een tegemoetkoming in aanmerking. Schade aan gebouwen of in gebouwen niet. Kraaien zijn overigens landelijk vrijgesteld en mogen ter voorkoming van schade worden ver- en bejaagd. 

Wat vindt u een passende termijn om de vastgestelde schadevergoeding uit te betalen?
Het streven is om binnen 10 weken na ontvangst van het taxatierapport een besluit op de aanvraag te nemen. Door sterke vertraging in de ontwikkeling van MijnFaunazaken hebben we deze termijn afgelopen jaar in (te) veel gevallen niet kunnen halen.  We rekenen erop dat de afhandeltermijn komend jaar weer op orde is. 

Waarom moeten de pachtcontracten toegevoegd worden bij auto taxatie op Ganzen?
Toevoegen van pachtcontracten bij de gereedmelding van percelen voor de automatische taxatie is niet noodzakelijk.

Wanneer is schade “van enige omvang”. Dat is een ruim begrip.
"Schade van enige omvang" is niet nader gedefinieerd in de beleidsregels. Het is aan u als ondernemer om hiervan -rekening houdend met de regelgeving- een inschatting te maken  van wanneer u de aanvraag indient. 

Hoe zit het met de koppeling van acties in FRS en schade-claims? 
Dat gebeurde in het verleden via SRS, maar dat wordt blijkbaar niet meer gebruikt? BIJ12 heeft in MijnFaunazaken de bejaagacties inzichtelijk die in FRS zijn geregistreerd op en rondom de opgegeven schadepercelen. 

Kun je inmiddels meerdere accounts aan 1 emailadres koppelen? Dat is vooral bij machtigingen belangrijk.
Het koppelen van meerdere accounts aan één mailadres is niet mogelijk. Wel kan een gemachtigde meerdere grondgebruikers aan zijn gemachtigde account toevoegen.

Vraag over registratie bij mijn Faunazaken: we zijn nu een BV geworden en hebben dus een nieuw KvK. Moeten we dan nu een nieuw account aanmaken of kan ik het bestaande account wijzigen?
Het KvK nummer van een bestaand account aanpassen is niet mogelijk. Er zal een nieuw account moeten worden aangemaakt.

Als je percelen aankoopt gedurende het jaar hoe word dit dan verwerkt?
In MijnFaunazaken kunnen alleen die percelen worden opgehaald die in uw perceelsregistatie bij RVO zijn opgenomen. Indien u uw perceelssituatie bij RVO heeft geüpdate kunt u deze via "Mijn perceelsgegevens" weer ophalen in MijnFaunazaken.

Kun je later nog percelen toevoegen?
Aan een reeds ingediende aanvraag kunnen naderhand geen percelen meer worden toegevoegd. Voor eventuele schade op percelen die niet in de initiële aanvraag zijn opgegeven zal een nieuwe aanvraag moeten worden gedaan.

Kan de gemachtigde, bijvoorbeeld een jager, alle percelen zien van de grondgebruiker? En wil de grondgebruiker die info ook delen?
De gemachtigde kan alle percelen inzien die door de grondgebruiker in MijnFaunazaken zijn gezet. 

In 2017 heb ik digitaal een ontheffing aangevraagd voor het verjagen van kauwen en Roeken. Na 3 weken wachten nog geen enkel bericht. Na diverse mail en belpogingen iemand van FBE Drenthe aan de lijn gehad. Deze meldde dat deze schade schriftelijk diende te worden ingediend. Beslistermijn was minimaal 14 dagen, zodat het totale termijn op bijna 5 weken zou komen. Het betrof een schade op een gerstgewas en wachten op deze eventuele ontheffing heb ik niet afgewacht.
In provincie Drenthe verlopen de ontheffingsaanvragen niet zozeer via de faunabeheereenheid, maar via het faunaloket Drenthe (http://www.faunaloketdrenthe.nl/). Neem contact op met het faunaloket bij vragen over de ontheffingverlening.

Waar vraag je de ontheffing aan? En hoe? 
Voor vragen over ontheffingverlening kunt u contact opnemen met de provinciale faunabeheereenheid (zie www.faunabeheereenheid.nl). 

Als er een ontheffing is voor afschot, hoe vaak moet er dan (poging tot) afschot plaatsvinden?
Zo vaak als nodig is om de schade te voorkomen/beperken. Maar met het oog op een tegemoetkoming in de schade minimaal 2 keer per week, verspreid over de week (voor meer informatie zie: https://www.bij12.nl/onderwerpen/faunazaken/tegemoetkoming-faunaschade/beleidsregels-tegemoetkoming-faunaschade/adequaat-gebruik-ontheffing/)

Als je het niet eens bent met de taxatie van dassenschade in snijmais. Waarom weigert BIJ12 dan om de schade te laten hertaxeren, en de door dassenschade platgetrapte stengels te laten bekijken door een onafhankelijke taxateur?
Indien een grondgebruiker zich niet kan vinden in de bevindingen van een taxateur, dan kan hij daartegen zijn bedenkingen indienen bij BIJ12. De actie die daarop volgt is situatie afhankelijk. U ontvangt van BIJ12 altijd een reactie op uw bedenkingen waarin eea wordt toegelicht. De taxateurs van de taxatiebureaus die in opdracht van BIJ12 de schade taxeren zijn overigens onafhankelijk. Tot slot staat het een grondgebruiker altijd vrij om zelf -in eigen opdracht- een hertaxatie te laten verrichten.

Vanwege het aanhoudende winterweer heeft de provincie Fryslân de vrijstelling voor het verjagen met ondersteunend afschot van brandgans, grauwe gans en kolgans met ingang van 11 februari 2021 tijdelijk opgeschort. Oftewel we mogen niet verjagen en dus geen acties melden. Gaat dat problemen opleveren bij aanvraag schadevergoeding?
BIJ12 houdt hier in de beoordeling van het adequaat gebruik van de ontheffing/vrijstelling rekening mee. Overigens is de opschorting van het gebruik van de vrijstelling per 17 februari 2021 weer opgeheven

De gemiddelde behandeltijd van de 2e beoordeling is behoorlijk lang (tot +6 maanden na de taxatie). Hoe is dit mogelijk en vindt BIJ12 dit te verantwoorden?
Het streven is om binnen 10 weken na ontvangst van het taxatierapport een besluit op de aanvraag te nemen. Door sterke vertraging in de ontwikkeling van MijnFaunazaken hebben we deze termijn afgelopen jaar in (te) veel gevallen niet kunnen halen.  We rekenen erop dat de afhandeltermijn komend jaar weer op orde is. 

Waarom wordt niet de huidige gewasprijzen gehanteerd, maar bv. snijmaisprijzen uit KWIN van 2013 die 40% lager liggen.
In de berekening van de schade wordt uitgegaan van de gegevens uit de KWIN Akkerbouw en vollegrondsgroenten (KWIN-AGV). De meest recente uitgave hiervan is die van 2018. De KWIN-AGV geeft voortschrijdende meerjarig gemiddelden van de opbrengsten en kosten van gewassen. Op deze wijze wordt een objectieve maatstaf gehanteerd, die controleerbaar is en uitgaat van een op juiste en eenduidige wijze vastgestelde gegevens.

Waarom zit er geen koppeling in naar de afschotvergunningen die in het voor jou betreffende gebied van toepassing zijn?
Een tegemoetkoming in de schade is pas aan de orde indien schadebestrijding -waaronder afschot- onvoldoende soelaas biedt. Het aanvragen van een ontheffing verloopt via de faunabeheereenheid of -indien er geen ontheffing op voorhand is verleend- in sommige provincies rechtstreeks bij de provincie.

Hoe zit het met het bejagen in en naast een weidevogel gebied? En hoe vul je dat dan in?
Daar waar de ontheffing toestaat dat je bejaagd, daar zal dit ook adequaat uitgevoerd moeten worden. Indien een ontheffing niet toestaat dat (gedurende een periode in het jaar) in of naast een weidevogelgebied schadebestrijding kan plaatsvinden, dan kun je dat bij BIJ12 aangeven en kan er bij de beoordeling van de aanvraag rekening mee gehouden worden.

Kan er een indicatie gegeven wanneer de schades van juni-augustus uitbetaald gaat worden?
Voor het einde van februari is 99% van de aanvragen van 2020 beschikt.

Waarom wordt schade in suikerbieten in december niet meer geaccepteerd?  Bepaalt de overheid hier ook al de rooidatum van suikerbieten?
Indien de schade is aangericht aan knol-, bol- en wortelgewassen, die langer dan gebruikelijk op het land hebben gestaan en daarom ook later dan gebruikelijk worden geoogst, komt deze niet in aanmerking voor een tegemoetkoming. Als de aanvrager het risico neemt om de gewassen langer dan gebruikelijk op het land te laten staan, stijgt de kans dat dieren schade aan de gewassen toebrengen. De mogelijkheden om te foerageren nemen elders immers af. Tevens wordt het kwaliteitsverlies bij deze gewassen later in het seizoen door nattigheid en vorst steeds groter. De verhoogde kans op schade die dit oplevert, dient voor rekening van de grondgebruiker te blijven. Dit is anders bij bloembollen en bij onderdekkersteelten, waarbij de gewassen juist in de wintermaanden worden geteeld en waarbij de gewassen met bijvoorbeeld stro of plastic worden afgedekt.

Ik heb een fruitbedrijf blauwe bessen daarbij hebben we veel last van vraatschade door spreeuwen, zijn er vergoedingen voor spreeuwen? Spreeuwen zijn beschermd, daarom is moeilijk om een afschotvergunning te krijgen.
Voor schade door vogels aan bessen- en kleinfruitteelt, kersen druiven/wijnbouw wordt geen tegemoetkoming verleend. 

Hoe kan ik als grondgebruiker zien of er goed gebruik wordt gemaakt van de afschotvergunning?
Door goed contact te onderhouden met de jager.

Bij ons zijn de bejagingsacties door Bij12 achteraf opgevraagd. Is het mogelijk om deze zelf al eerder te uploaden in mijn faunazaken uit eigen beweging om het afhandelingsproces te versnellen?
Alleen in het geval dat uit de gegevens uit FRS onvoldoende acties blijken op en rond de schadepercelen wordt om een (aanvullende) rapportage en/of toelichting hierop gevraagd. 

Hoe om te gaan met zwanenschade? Daar bestaat geen vergunning voor. Hoe moet je ze dan verjagen?
In de meeste provincies geldt een vrijstelling voor het verjagen van knobbelzwanen. Afschot is wel vergunningsplichtig. Verjaagmaatregelen die u kunt treffen tegen zwanen zijn beschreven in de FPK Zwanen (zie: https://www.bij12.nl/onderwerpen/faunazaken/faunaschade-preventiekit-fpk/module-zwanen/)

Bij uitloop kippen hebben we soms dagelijks predatie uitval veroorzaakt door roofvogels. Hoe vaak moet dit gemeld worden? 
Predatie van kippen in een vrije uitloop is inherent aan de bedrijfsvoering en komt niet voor een tegemoetkoming in de schade in aanmerking.  

Moet je bij 3 schadegewassen ook 3x leges betalen?
Ja, per aanvraag is men leges verschuldigd. In één aanvraag kan één gewas worden opgegeven.

Stel dat de jager het niet goed invult om wat voor reden dan ook, dan krijg ik daar de gevolgen van, zo begrijp ik. Kan dan ook herstel (door de jager )plaatsvinden? 
Niet de jager is verantwoordelijk voor het voldoen aan de regels waaronder een tegemoetkoming wordt verleend, de grondgebruiker is dat. Indien een aanvraag moet worden afgewezen omdat niet aan de voorwaarden is voldaan is er altijd de mogelijkheid om in bezwaar te gaan tegen dat besluit. In bezwaar kunnen aanvullende stukken worden geleverd en vindt een heroverweging van het eerdere besluit plaats.

Als je 5 gewassen op 1 perceel teelt, moet dan ook 5 maal 300 euro storten. Leuke melkkoe.
In zowel Gelderland als Overijssel gaan de leges retour indien er een tegemoetkoming kan worden uitgekeerd. Bij Gelderland geldt daarbij dat er minimaal 250 euro schade moet zijn. Het is niet ingestoken als "melkkoe", maar als drempel om ervoor te zorgen dat aanvragen die worden ingediend ook daadwerkelijk aan de voorwaarden voldoen en de benodigde schadebestrijdingsmaatregelen worden genomen.  

Voor schade in ganzenrustgebied is botanisch grasland dan van invloed op uitkering?
De taxateur dient bij de taxatie rekening te houden met de botanische samenstelling van de grasmat om een juiste inschatting van de opbrengstderving te kunnen maken. 

Mijn jachtveld ligt langs de IJssel in Overijssel binnen de N2000 zone. Sinds 2000 zijn de regels voor schadebestrijding op ganzen zodanig verscherpt (afstand tot slapende en rustende ganzen van 500 m) dat afschot haast onmogelijk is. Is hier rekening mee gehouden bij het aanvragen van schade door de grond gebruiker?
De voorwaarden waaronder afschot kan plaatsvinden zijn beschreven in de ontheffing. In de beoordeling van het adequaat gebruik van de ontheffing wordt rekening gehouden met de ontheffingsvoorwaarden.

Hoe dicht bij een woonwijk mag een afschot ganzen plaatsvinden?
De toelichting daarop staat op de site van de jagersvereniging

Kunnen jullie uitleggen waarom bij taxaties alleen de kosten van opbrengst berekend wordt en niet ook de arbeidsuren om delen opnieuw in te zaaien? Gezien het eigen risico ook al hoog genoeg is.
Deze opmerking kan ik niet helemaal plaatsen. Normaliter maken de arbeidsuren maken deel uit van de eventuele herinzaaikosten bij de schadetaxatie.

Ik heb in 2020 schade gemeld en geconstateerd en 300 euro betaald. Reactie bij bij12 te laat gemeld en daarom pech en 300 euro kwijt.
Indien een aanvraag op inhoudelijke gronden moet worden afgewezen vindt geen restitutie van de leges plaats. Bij het invullen van de aanvraag verschijnt ook een waarschuwingstekst indien een datum van meer dan 7 werkdagen terug wordt geselecteerd. In het overzicht aan het eind wordt dit nogmaals weergegeven. 

Zijn de 7 dagen werkdagen of kalenderdagen?
Indienen van een aanvraag moet binnen 7 werkdagen na constatering van de schade van enige omvang.

Waarom krijg ik bij het taxatierapport geen kaartje met de locatie en perceelsnummers, waar en hoe groot de schade is getaxeerd?
Bij het besluit zit een berekeningsvel waarbij per perceel is aangegeven welke schade is getaxeerd en uitgekeerd.

In de laatste week van oktober heeft hij nog eens de overgebleven stengels getaxateerd, zonder dat ik bij de taxatie aanwezig was. Half november eindelijk bericht 1 perceel van 4,65 ha met ernstige schade bleek maar 84 euro schade te hebben. Dit klopte heel duidelijk niet. Maar zoals gezegd laat BIJ12 niets van zich horen.
Indien u het niet eens bent met de bevindingen van de taxateur zoals weergegeven in de bevestiging van de taxatie dan kunt u uw bedenkingen tegen de taxatie uiten. 

Welke middelen moet je gebruiken in bestaand grasland en is hier nog verschil in tussen voorjaar en zomerschade?
Indien er een tegemoetkoming wordt aangevraagd voor schade aan blijvend grasland buiten de ganzenrust- en Natura2000 gebieden geldt in zowel Gelderland als Overijssel dat er (persoonlijke) verjaging dient plaats te vinden én daaraan ondersteunend afschot moet worden uitgevoerd. Dit geldt zowel in de zomer als de winterperiode.

Eind december een aanvraag gedaan maar nog niets gehoord  gaat dat goed of is er te vroeg gemeld?
In MijnFaunazaken wordt per aanvraag de status weergegeven. Mocht u de indruk hebben dat er iets niet correct verloopt, of u naar aanleiding daarvan vragen hebben neem dan even contact op met BIJ12.

Wat doet bij12 als ze klachten over een taxateur krijgen?
Dan wordt dit besproken met het taxatiebureau, waarbij altijd hoor en wederhoor wordt toegepast. Afhankelijk van de situatie worden dan vervolgstappen genomen.

Kan een opbrengstkaart van een maaidorser gebruikt worden om schade vast te stellen?
Een opbrengstkaart zegt iets over de opbrengst, maar niet per definitie ook iets over de (fauna)schade. Het zou wellicht een hulpmiddel kunnen zijn, maar kan (nog) niet gebruik worden ter vervanging van de huidige methodiek.

Ik vind het vreemd dat wanneer er iets mist of fout is in de aanvraag je de leges kwijt bent. Het zou toch redelijk zijn dat ze je de mogelijkheid geven iets aan te passen?
Het is aan aanvrager om ervoor te zorgen dat de aanvraag juist is en voldoet aan de (beleids-)regels. Indien u vragen heeft of twijfelt neem dan vooraf contact op met BIJ12 en vergewis u van de regelgeving. Achteraf kan alleen in de bezwaarfase een heroverweging van het eerdere besluit plaatsvinden.

Ganzen en eenden kunnen met de vreetschade ook Xanthomonus in je perceel brengen , deze bacterie kan mede ook door hazen en vogels over je hele perceel worden verspreid. Waarom kan deze volgschade niet worden aangemeld?
Eventuele vervolgschade komt niet voor een tegemoetkoming in de schade in aanmerking. Daar komt bij dat Xanthomonas  door zeer veel verschillende oorzaken kan worden overgebracht. Vooral door regen en beregening, maar ook door bijvoorbeeld insecten en alles dat door het gewas heen loopt, kruipt of rijdt. Aantonen welke veroorzaker voor welk deel van de bacterie-overbrenging verantwoordelijk is, is bijzonder lastig. 

Waarom 300 euro per gewas? Ik ben bijna een jaar rond 900 euro kwijt aan de provincie.
Per aanvraag kan één gewas worden opgegeven. De taxatie vindt ook per gewas plaats. Maar ook kunnen voor verschillende gewassen verschillende maatregelen vereisen. Leges is men per aanvraag verschuldigd. Meer informatie over leges kunt u vinden op: https://www.bij12.nl/onderwerpen/faunazaken/tegemoetkoming-faunaschade/beleidsregels-tegemoetkoming-faunaschade/leges-behandelbedrag/

Is er een potje voor faunaschade dus zou het kunnen dat op een bepaald moment het potje leeg is en er geen schade meer wordt uitgekeerd?
Op dit moment is de tegemoetkomingsregeling een open-eind regeling. 

Is er veel ervaring met schade door smienten?
Ja, die is er. Bekend is dat smienten aanzienlijke schade kunnen aanrichten aan bijvoorbeeld graslanden en wintergranen. 

Is er voor vrije uien geen vergoeding? Alleen voor contractuien? Of lees ik dat verkeerd? 
Ik schat in dat dit gaat over de gewasprijs die in een taxatierapport wordt aangehouden. Daarover is gezegd dat in beginsel de KWIN-AGV wordt aangehouden. Alleen in geval van contractteelt (waarbij bij aanvang van de teelt een gegarandeerde prijs is afgesproken voor het gewas dat van een specifiek perceel komt) kan daarvan worden afgeweken en kan de contractprijs worden aangehouden.

Het taxatierapport/eind taxatie was voor 2020 heel moeilijk om om te rekenen voor de kringloopwijzer. Voor 2019 was dit veel makkelijker!
Na de eindtaxatie wordt een bevestiging van de taxatie in MijnFaunazaken geplaatst. In die bevestiging kunt u het verlies in kilogrammen droge stof terugvinden.

Ik kan de schade berekening van schade in tarwe of gerst niet narekenen. Waarom stuurt Bij12 geen berekening overzicht? 
Op dit moment komen de taxatierapporten niet in het portaal van de grondgebruiker terecht in MijnFaunazaken. De bevestiging van de taxatie en het uiteindelijke besluit met de schade per perceel komen dit wel. Mocht u het taxatierapport willen ontvangen, dan kunt u daartoe altijd een verzoek doen bij BIJ12.

Wordt smientenschade ook vergoed in 2021?
Schade door smienten komt voor een tegemoetkoming in aanmerking.

Ik heb nu schade. Hoe vaak moet ik melden? Het betreft ganzen.
Dat is afhankelijk van het gewas. Voor grasland worden drie momenten onderscheiden waarin de schade wordt vastgesteld. Het voorjaarsgras (1ste snede), de zomersneden (2de en latere sneden) tot oktober en het oktobergras. Voor voorjaar, zomer en oktober (alleen in N2000 gebieden in Gelderland en Noord-Holland) zal een andere aanvraag ingediend moeten worden. Voor overige gewassen geldt dat per teelt een aanvraag ingediend moet worden. De taxateur volgt de schade daarin tot kort voor de oogst van het betreffende gewas.  

Hoe verhoudt een uitkering van meer dan €20.000 zich met een minimis verklaring, waarbij een maximum van € 20.000 euro geldt?
De minimisverklaring ziet alleen toe op de subsidie (50 euro per schadehectare) die u heeft ontvangen binnen de ganzenopvangregeling. Het bedrag dat u als tegemoetkoming voor de schade heeft ontvangen moet hierbij niet worden meegerekend.

Speelt het een rol als er kort voor de melding werkzaamheden zijn verricht?
Dat is afhankelijk van welke werkzaamheden zijn verricht. Wat voorkomen moet worden is dat er maatregelen worden getroffen die het vaststellen van eventuele schade onmogelijk maken. 

Schade van bijvoorbeeld smienten ontstaat geleidelijk. Het begint eind september, de hele winter door blijven ze de boel vertrappen en uiteindelijk blijft zwarte grond over. Hoe wordt dan omgegaan met de 7 dagen termijn na ontstaan schade bij zo'n geleidelijke opbouw?
Dat is afhankelijk van het gewas. Voor grasland worden drie momenten onderscheiden waarin de schade wordt vastgesteld. Het voorjaarsgras (1ste snede), de zomersneden (2de en latere sneden) tot oktober en het oktobergras. Voor voorjaar, zomer en oktober (alleen in N2000 gebieden in Gelderland en Noord-Holland) zal een andere aanvraag ingediend moeten worden. Voor overige gewassen geldt dat per teelt een aanvraag ingediend moet worden. De taxateur volgt de schade daarin tot kort voor de oogst van het betreffende gewas.  

Schade melden binnen 7 dagen na constatering van enige omvang. Als de ganzen er eigenlijk altijd zijn wanneer is in grasland dan het juiste moment van melden? De schade is er continue.
"Schade van enige omvang" is niet nader gedefinieerd in de beleidsregels. Het is aan u als ondernemer om hiervan, rekening houdend met de regelgeving, een inschatting te maken  van wanneer u de aanvraag indient. 

Waarom kan je in Flevoland geen schade van hazen melden? Ze vreten in spuitpaden meerdere malen 4 rij x 5-6 meter weg.
Schade veroorzaakt door de wildsoorten (met uitzondering van de wilde eend buiten het jachtseizoen) komt niet voor een tegemoetkoming in aanmerking. Schade melden via SRS kan wel altijd en kosteloos.

Wordt er door BIJ12 gewaarschuwd als handelingen en/of acties vergeten zijn door de grondgebruiker of jager? Of is er dan net voor de uitbetaling de melding: helaas u krijgt niets want u bent iets vergeten? 
BIJ12 gaat er vanuit dat u uw aanvraag zorgvuldig en naar waarheid invult. Dat is ook hetgeen u bevestigt bij indienen van een aanvraag. Een besluit wordt genomen op basis van de dan aanwezige informatie. Indien u het met dat besluit niet eens bent kunt u daartegen in bezwaar gaan. 

Wat kunnen de jagers doen?
De jager kan alleen uitvoeren wat de ontheffing hem toestaat.

De schade gaat over oogstderving in de hergroei dus geen voergeld voor wintergras?
Dat is juist. Eventuele vraat in het restant wintergras komt niet voor een tegemoetkoming in aanmerking. De opbrengstderving die gedurende de winter/voorjaar optreedt wordt met een grashoogtemeter vastgesteld in de eerste snede gras. 

Ik begreep zojuist dat er geen koppeling met de jager meer is aangezien SRS niet meer wordt gebruikt?
SRS is nog gewoon in de lucht voor o.a. het melden van een schade of (in veel provincies) het aanvragen van een ontheffing. Maar het is niet meer mogelijk om via SRS een tegemoetkomingsaanvraag in te dienen bij BIJ12.  

Bij biologische uitloop kippen hebben we soms dagelijks predatie uitval veroorzaakt door roofvogels. Hoe vaak moet dit gemeld worden?
Predatie van kippen in een vrije uitloop is inherent aan de bedrijfsvoering en komt niet voor een tegemoetkoming in de schade in aanmerking.  

Spreeuwen in de stal en aan de silo die mais opvreten en alles vol schijten. Is hier vergoeding voor?
Dergelijke schade komt niet in aanmerking voor een tegemoetkoming. U zult de spreeuwen buiten moeten houden door het plaatsen van netten en het sluiten van deuren.

Vallen emelten en engerlingen ook onder faunaschade?
Emelten en engerlingen vallen niet onder de diersoorten waarvoor een tegemoetkoming in de schade kan worden verleend.

Het is mij niet helder waarom Bij12 moet wennen aan het nieuwe systeem, wij leveren toch alles aan op de manier waarop zij willen?
BIJ12 hoeft niet te wennen aan het systeem. Waar we afgelopen jaar tegen aan liepen was dat onderdelen in de backoffice van MijnFaunazaken niet tijdig gereed waren. Hierdoor is vertraging opgelopen in de afhandeling van tegemoetkomingsaanvragen. 

Komen alle ganzensoorten in aanmerking voor vergoeding?
Voor schade door exoten of onbeschermde ganzensoorten zoals de nijlgans of de boerengans kan geen tegemoetkoming worden verleend. Voor Canadese ganzen geldt een landelijke vrijstelling voor het doden. Schade door landelijk vrijgestelde soorten komt niet voor een tegemoetkoming in aanmerking.

Vragen aan taxateur Thomas Keur van Wieberg Taxaties

Wat moet je als een taxateur zich niet aan deze procedures houdt? 
Als eerste kunt u contact opnemen met het betreffende taxatiebureau waar de taxateur voor op pad is om daar uw bevindingen te melden. Mocht u daar niet het gehoor vinden welke u zoekt kunt u contact opnemen met BIJ12 per telefoon op 085-486 2222 of via e-mail faunazaken@bij12.nl

Als het taxatie rapport naar BIJ 12 gestuurd door Wieberg, hoe groot is de kans dat BIJ 12 dit goedkeurt? Wij hebben drie keer iets teruggestuurd gekregen van BIJ 12.
Er is geen waarde te hangen aan de kans, alles hangt af van de beoordeling van BIJ12 van hetdossier. Wiberg is een onderdeel van het hele dossier en levert gegevens aan. Wat de
uiteindelijke beslissing is van BIJ12 ligt bij hun.

Hoe wordt een plat getrapt gewas getaxeerd?
Daar is geen zwart/wit antwoord op, dit zal per dossier verschillen en is ter beoordeling van de taxateur.

Wordt er ook schade getaxeerd door vervuiling van het gewas met de uitwerpselen van ganzen?
Dat is ter beoordeling van de taxateur en hangt af van de situatie.

In de zomer weiden de koeien vaak om de paar dagen op een ander perceel. Betekent dit dan dat de taxateur dan iedere paar dagen voor het beweiden het
perceel komt beoordelen?

Dat is wel de regel ja. Daarom zal een goede communicatie tussen u en uw taxateur van groot belang zijn om zo zijn bezoeken zo efficiënt mogelijk in te plannen.

Dassen kunnen pleksgewijs schade aan grasland aanrichten. Hoe groot is dan zo'n schade? Hoe bepaal je dat?
Dassen kunnen op verschillende manieren schade aanrichten in grasland. Hoe groot de schade is en hoe je de schade bepaalt is ter beoordeling van de taxateur en kan van
meerdere factoren afhangen. Hier is geen standaard voor.

De ganzen zitten nu volop op de landerijen. Hoe moet je dan omgaan met het aangeven binnen 7 dagen na constatering?
U dient bij u aanvraag een datum van constatering schade in te vullen deze datum mag niet verder weg liggen als 7 dagen terug. Het kan best zijn dat u na 1 dag ganzen op uw land nog niet de indruk hebt dat er schade is opgetreden. Maar zitten de ganzen er bijvoorbeeld 3 dagen en u denkt dit loopt uit de hand, gebruikt u die datum en vraagt u aan binnen 7 dagen vanaf die datum een tegemoetkoming aan.

Vragen aan LTO Noord

Ons bedrijf ligt naast een N2000 gebied waarin tussen de 30 en 60 zwijnen  permanent aanwezig zijn. Het N2000 gebied moet je zien als de kraamkamer, het landbouwgebied het restaurant. Rondom dit gebied hebben alle collega`s in meer of mindere mate schade. de zwijnen worden intensief bejaagd met een ruime vergunning maar de aantallen zwijnen blijven overlast vormen. Nu stellen de regels om schade te voorkomen, wij spannen daarom vele kilometers stroomdraad. De stroomdraden kunnen de zwijnen niet tegen houden, ze breken continu erdoor heen, helemaal als ze jongen hebben. We moeten dus veel moeite doen om zwijnen te weren om maar in aanmerking te komen voor faunaschade. Kunnen we daar iets anders voor regelen? Dit is dweilen met de kraan open!
De grondgebruikers moet maatregelen nemen om schade zoveel mogelijk te voorkomen of te bestrijden. Die maatregelen variëren per diersoort en soms ook per gebied. Zwijnen horen niet voor te komen bij Engbertsdijksvenen, maar zijn daar wel. Als jager en grondgebruiker redelijkerwijs hebben gedaan wat ze redelijkerwijs konden doen, dan wordt de schade vergoed. Dit is ter beoordeling van BIJ12. LTO Noord zet erop in om de zwijnenpopulatie in Overijssel zo beperkt mogelijk te houden; liefst nulstand.

Ik zie in het laatste decennia een enorme toename van schade door ganzen. Soms zo erg dat al het gras wordt weggevreten en de weidevogels verjaagd. Toch wil de provincie 20% op de schadevergoeding korten, terwijl dit naar mijn mening nu al tekort is. Hoe is dit uit te leggen? Welke reden kan er zijn om de boer met de schade op te zadelen.
Er is sprake van 20% eigen risico. Ik weet niet in elke provincie u woont. Waarschijnlijk Noord-Holland of Friesland vermoed ik? De provincie heeft dit bepaald in haar beleidsregels. BIJ12 heeft dit uit te voeren. LTO Noord regio West heeft zich verzet deze de verhoging van dit eigen risico.

Vraag over de hoogte van het bedrag, dit is een behoorlijke hoogte, zo'n 1 derde van de pachtprijs. Kan deze drempel niet lager? 
Het behandelbedrag is in IPO-verband vastgesteld op 300 euro. Provincies wijken hier niet vanaf. Voor schade van een zeer beperkt aantal diersoorten wordt geen behandelbedrag gevraagd. Bij toekenning van de tegemoetkomingsaanvraag krijgt de grondgebruiker de 300 euro weer terug (statiegeldregeling).

Waarom is Overijssel gestopt met de meerjarige dassenovereenkomsten?
IPO heeft een evaluatie laten uitvoeren naar de dassenovereenkomsten. Op basis van dat advies hebben alle provincies, behalve Utrecht, besloten te stoppen met deze overeenkomsten. De toenemende dassenpopulatie en het risico van staatssteun waren redenen voor de provincies om te stoppen. LTO heeft hiertegen bezwaar gemaakt, maar dat is niet gehonoreerd.

Hoe ga je om met dassen schade welke meestal lager is dan de leges. Maar wel veel ergernis en overlast bezorgd. Sowieso heel vreemd, eigenrisico bij dassen.
Nu dassenovereenkomsten niet meer mogelijk zijn, moet er bij elke schademelding 300 euro behandelbedrag worden betaald. Vaak geldt er dan ook nog een eigen risico van 5% met een minimum van 250 euro. Dassenschade is meestal vrij gering. De drempel om dassenschade te melden wordt zo relatief hoog. Er zijn dus goede argumenten om het behandelbedrag en/of het eigen risico bij dassenschade achterwege te laten. De provincie gaat hierover. LTO zou dit bij de provincie kunnen bepleiten; zeker nu dassenovereenkomsten niet meer kunnen worden afgesloten.

Bij dassenschade wordt alleen het gewas meegenomen in de tegemoetkoming van de schade. Dit is bijna nihil.  Maar als het gras ingekuild wordt, krijg je zand in de kuil wat de kwaliteit niet ten goede komt. 
Zand in de kuil wordt door BIJ12 aangemerkt als indirecte schade. Wordt nooit vergoed.

Zoogkoeienhouders met veel/volledige weidegang hebben wel degelijk schade / minder grasgewas om te weiden/grazen. 
Punt lijkt mij wel terecht. Er zijn vleesveehouders die hun dieren (bijna) jaarrond laten grazen. Die hebben in de najaars- en winterperiode wel degelijk schade. Beleid van BIJ12 is om vanaf 1 oktober geen schade aan gras meer te vergoeden. Is een beleidskeuze, maar daar kunnen wij wel wat van vinden als LTO.

Zwanen komen er ook steeds meer, en richten soms ook flink wat schade aan, aangezien ze beschermd zijn kun je hier niet aan doen. Mag die populatie straks weer eens ingekort worden? Voor het straks een probleem wordt?
Voor zover ik weet, verschilt het beleid voor zwanen per provincie. Volgens mij is in Overijssel en Gelderland een ontheffing voor afschot van zwanen mogelijk. Daarvoor zijn er speciale zwanenschutters. Hoe het in andere provincies zit, weet ik niet. De FBE-secretarissen weten dit wel.

Waarom wordt oktobergras niet vergoed.  Alles wat opgevreten word kun je niet meer oogsten?
Dit is inderdaad een lobbypunt. In Gelderland en Noord Holland wordt oktoberschade aan gras in Natura 2000 gebieden vergoed, omdat in deze gebieden ganzen vanaf 1 oktober niet meer verstoord mogen worden. Boeren kunnen dus de schade niet voorkomen of bestrijden. Geldt alleen in Natura 2000 gebieden; en alleen in deze 2 provincies. Oktobergras heeft wel degelijk waarde. Er zijn dus goede argumenten om bij de IPO/provincies te bepleiten om oktoberschade te vergoeden.

Alle vragen over het melden van faunaschade staan verwerkt in dit artikel met input van bestuurder Hans van Beuzekom.